OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VII/2011 z dnia 22 marca 2011 roku

Protokół Nr VII/2011 z dnia 22 marca 2011 roku

Numer dokumentu: VII
Rok: 2011


P r o t o k ó ł Nr VI/2011
------------------------------------------------
z VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 22 marca 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Otwarcia VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Wójta o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
2. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
3. Informacja z posiedzeń Komisji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jezierzycach Kościelnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu i umów dzierżawy oraz kolejnych umów najmu i umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony.
8. Zmiana budżetu Gminy na 2011 r.
9. Stanowisko Rady Gminy Włoszakowice w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
11. Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw z mieszkańcami.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z V Sesji Rady Gminy z dnia 17 lutego 2011 r. radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Aniela Poloszyk wnioskowała o założenie progu zwalniającego na drodze w Dłużynie w kierunku Bukówca Górnego oraz o naprawę lub wykonanie stałej wiaty/zadaszenia przy sali w Dłużynie, plandeka zakładana na zadaszenie nie zdała egzaminu, została zniszczona przez wiatr.
Radny Aleksy Zaremba wnioskował założenie progu zwalniającego w Skarżyniu przy posesji Ślebody.
Radny Krzysztof Poprawski poinformował o zalanym odcinku drogi w Bukówcu Górnym ul. Drzymały.
Radny Ryszard Nowak przekazał uwagi rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Krzycku Wielkim dotyczące zatrzymywania się autobusu na pasach. Taka sytuacja niebezpiecznie ogranicza widoczność, utrudnia korzystanie z przejścia dla pieszych. Dalej znajduje się mała zatoczka autobusowa (często zajęta przez parkujące samochody pracowników szkoły). Wcześniej rodzice przekazali uwagi dyrektorowi szkoły – bez reakcji.
Sprawa ustawiania progów zwalniających nie została jednoznacznie przyjęta przez radnych, ze względu na koszty progów, ich utrzymywania i oznakowania.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jezierzycach Kościelnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w celu poszerzenia drogi gminnej (ul. Wańskiego) w Bukówcu Górnym, została wydzielona działka o pow. 0,0217 ha. Właściciel wydzielonej działki wyraził zgodę na jej zbycie na rzecz Gminy w zamian za nabycie działki położonej w Jezierzycach Kościelnych, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, o powierzchni 0,2045 ha (grunt orny kl. V i pastwisko trwałe kl. V.)
Rada Gminy wyraziła zgodę na zamianę gruntów.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VI/31/2011
------------------------------------------------- Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach o powierzchni 0,05 ha stanowiącej własność Pana Norberta Toboły, a stanowiącej jednocześnie część ul. Ks. Józefa Górnego we Włoszakowicach.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VI/32/2011
------------------------------------------------- Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu i umów dzierżawy oraz kolejnych umów najmu i umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony.
Rada Gminy wyraziła zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, a po jej zakończeniu kolejnych umów najmu, dotyczących lokali użytkowych położonych:
we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego 29, o łącznej powierzchni 88,15 m² na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października 4, o łącznej powierzchni 205,56 m² na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.


Ponadto wyrażono zgodę na zawieranie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy dotyczących nieruchomości zabudowanych sklepem, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, o łącznej powierzchni 529 m², na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VI/33/2011
-------------------------------------------------A. 8. Zmiana budżetu Gminy na 2011 rok.
Po stronie dochodów: zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej o 124.954 zł; zwiększono wpływy z podatków o 454.840 zł; wprowadzono dotację celową z Urządu Miasta Wschowa na podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 55.920 zł; zwiększono plan na środki alimentacyjne w kwocie 4.500 zł.
Natomiast w wydatkach przekazano środki jednostkom (środki zaoszczędzone w roku ubiegłym)
1) ZS w Bukówcu Górnym 10.313 zł,
2) ZS w Dłużynie 39.746 zł,
3) ZS w Jezierzycach Kościelnych 40.518 zł,
4) ZS w Krzycku Wielkim 69.400 zł,
5) Przedszkole 26.292 zł,
6) ŚDS Włoszakowice 16.248 zł,

Wprowadzono pożyczkę dla Gminego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach w kwocie 333.119 zł na sfinansowanie kosztów inwestycji podlegających refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy realizacji projektu pn „ Poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo”.

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VI/34/2011
-------------------------------------------------

Ad. 9. Stanowisko Rady Gminy Włoszakowice w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki.
Rada Gminy Włoszakowice nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VI/35/2011
------------------------------------------------- Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Gmina Włoszakowice w 2010 roku przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – zaprojektuj i wybuduj”. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki na realizację przedmiotowego zadania.
Decyzją Zarządu WFOŚ i GW w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 roku, dla Gminy Włoszakowice została zaplanowana pomoc finansowa w wysokości 3.000.000,00 zł, w tym na rok 2011 – 819.000,00 zł.
Jednym z wymaganych przez WFOŚ i GW załączników potrzebnych do podpisania umowy pożyczki jest uchwała Rada Gminy o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VI/36/2011
------------------------------------------------- 


Ad. 11. Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zgodnie ze statutami sołectw: “Kadencja sołtysów wybranych w wyborach powszechnych przez mieszkańców sołectwa oraz rad sołeckich trwa 4 lata od dnia wyborów.” Obecna kadencja sołtysów kończy się w poszczególnych sołectwach w różnych terminach i tak:
1.Boguszyn - 23 kwietnia
2.Bukówiec Górny – 6 maja
3.Charbielin – 26 kwietnia
4.Dłużyna – 13 maja
5.Dominice – 24 kwietnia
6.Grotniki - 24 kwietnia
7.Krzycko Wielkie – 6 maja
8.Jezierzyce Kościelne – 5 listopada
9.Sądzia – 24 kwietnia
10.Skarżyń – 26 kwietnia
11.Zbarzewo – 25 kwietnia

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza w drodze uchwały rada gminy określając miejsce, dzień, godzinę wyborów sołtysa oraz określając miejsce dzień, godzinę zebrania wiejskiego wybierającego radę sołecką. Rada Gminy wyznacza spośród radnych przewodniczącego zebrania
2. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w odrębnym głosowaniu tajnym bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wyboru dokonuje się na tym samym zebraniu wyborczym.
Przy dwóch i więcej kandydatach wybory przeprowadza 3 osobowa komisja wyborcza w innym termienie.

Rada Gminy zaproponowała i przyjęła następujący harmonogram zebrań:


1. BOGUSZYN
27 kwietnia 2011 r. 
2. BUKÓWIEC GÓRNY
9 maja 2011 r.
3. BOSZKOWO
27 kwietnia 2011 r.
4. CHARBIELIN
5 maja 2011 r.
5. DŁUŻYNA
16 maja 2011 r.
6. DOMINICE
27 kwietnia 2011 r. 
7. GROTNIKI
11 maja 2011 r.
8. KRZYCKO WIELKIE
19 maja 2011 r.
9.SĄDZIA
28 kwietnia 2011 r.
10. SKARŻYŃ
5 maja 2011 r.
11. ZBARZEWO
11 maja 2011 r.

Termin wyborów sołtysów na terenie całej gminy ustalono na dzień 1 czerwca 2011 r. w godzinach od 12.00 do 18.00.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VI/37/2011
------------------------------------------------- Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw z mieszkańcami.
Przewodnicząca Rada Gminy Irena Przezbór poinformowała, że dotychczas obowiązujące statuty uchwalono w 1991 r. i wiele zapisów jest obecnie nieaktualnych (np. odniesienia do Zarządu Gminy, sprawy dotyczące komisji rewizyjnych i środków finansowych w sołectwie). Uregulowania wymaga też ujednolicenie terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Uchwalenie bądź zmiana statutu poprzedzona musi być konsultacją z mieszkańcami.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr VI/38/2011
-------------------------------------------------


Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku VI Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-17
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06