OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VII/2011 z dnia 27 maja 2011 roku

Protokół Nr VII/2011 z dnia 27 maja 2011 roku

Numer dokumentu: VII
Rok: 2011


P r o t o k ó ł Nr VII/2011
--------------------------------------------------
z VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 27 maja 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Otwarcia VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczyło 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
6. Zbycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.
7. Nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
8. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Zmiana wysokości diety dla sołtysa wsi Boszkowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włoszakowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
13. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.
14. Upoważnienie Wójta do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania zwrotu podatku VAT.
15. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z VI sesji Rady Gminy z dnia 23 marca 2011 r. radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył radny Stefan Lis.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Nowak – wnioskował o uporządkowanie placu zabaw wraz z naprawą urządzeń w Krzycku Wielkim u zbiegu ulic w kierunku Sądzi i Boguszyna.
Radny Leszek Jagodzik – poinformował o częstych nieplanowanych wyłączeniach prądu z powodu awarii lub przełączeń. Ponadto poinformował o niskim napięciu prądu.
Radna Mirosława Urbaniak – zwróciła się z pytaniem o budowę gazociągu do kilku zabudowń w Boszkowie-Letnisku.
Radna Hanna Michalska – wnioskowała o ustawienie kosza na śmieci na boisku za salą wiejską w Jezierzycach Kościelnych.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę następujących nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy:
1) nieruchomości zabudowanych, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 640/1, 639/3, 638/7, 638/26, 638/47, o łącznej powierzchni 2,52 ha, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
2) części nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dworcowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 103/16, o powierzchni 0,0050 ha, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
3) części nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku przy “Promenadzie”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 984, o powierzchni 0,0300 ha, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
4) nieruchomości gruntowych, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 639/2 i 638/46, o łącznej powierzchni 0,0529 ha, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/39/2011
-------------------------------------------------


Ad. 6. Zbycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego tj. 14 działek o powierzchni od 0,08 ha – 0,16 ha
Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości zgodnie ze sporządzoną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą i zostaną zbyte w drodze przetargu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/40/2011
-------------------------------------------------


Ad. 7. Nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 553/8, o powierzchni 0,08 ha z przeznaczeniem pod budowę części drogi na ulicy Ogińskiego we Włoszakowicach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/41/2011
-------------------------------------------------


Ad. 8. Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 120/2 o powierzchni 0,37 ha i 121/2 o powierzchni 0,55 ha. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako las kl. VI (działka nr 120/2) i las kl. VI oraz rola kl. VI (działka nr 121/2).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/42/2011
-------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Postanawiono zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 3.000.000,00 zł na rozbudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach realizowaną w systemie zaprojektuj – wybuduj, w tym na rok: 2011 – kwotę 819.000,00 zł; 2012 – 2.181.000,00 zł.
Upoważniono Wójta Gminy Włoszakowice do zabezpieczenia spłaty pożyczki poprzez zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/43/2011
-------------------------------------------------Ad. 10. Zmiana wysokości diety dla sołtysa wsi Boszkowo.
W związkiem z wyborem sołtysa sołectwa Boszkowo wprowadzono zmianę wysokości miesięcznej diety dla sołtysa Boszkowa z 150 zł na 200 zł. W pozostałych sołectwach dieta w wysokości 200 zł została wprowadzona w ubiegłej kadencji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/44/2011
-------------------------------------------------


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włoszakowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W tej sprawie również interweniował organ nadzoru Wojewoda Wielkopolski.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/45/2011
-------------------------------------------------


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty zaistniała konieczność ustalenia przez rady gmin liczby godzin, w czasie których gminne przedszkola realizują nieodpłatnie program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
Dodatkowo nowela przepisów ustawy o systemie oświaty ograniczyła okres obowiązywania dotychczasowych uchwał rad gmin w sprawie opłat za przedszkola, które obowiązują tylko do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Stąd zaistniała konieczność uchwalenia nowych stawek opłat za dodatkowe godziny korzystania z zajęć ponad ustalony wymiar czasu pracy w którym realizowana jest podstawa programowa.
Opłatę pobiera się za 6, 7, 8 i 9 godzinę korzystania przez dziecko z świadczeń udzielanych przez przedszkola gminne. Proponuje się opłatę w wysokości 1.50 zł za jedną godzinę udzielanych świadczeń. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
Propozycję przyjęto. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/46/2011
-------------------------------------------------


Ad. 13. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu na 2011 r. o 263.269,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów na 2011 r. wynosi 27.797.831,00 zł, a łączna kwota wydatków wynosi 39.364.712,00 zł.
W dochodach wprowadza się: dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; zwiększenie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; darowiznę Firmy Kenkel na budowę sali środowiskowo-sportowej; dotację na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej; środki na wypłatę zwrotu akcyzy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W wydatkach przydzielono środki jednostkom na dodatkowe zadania dla: ZS w Bukówcu Górnym (biosko) - 5.000 zł; ZS w Krzycku Wielkim (dach) - 5.000 zł, ZSO we Włoszakowicach (remont sieci elektrycznej) -19.680 zł, ZDG Włoszakowice (plac przed pałacem) - 25.000 zł; GOPS we Włoszakowicach - 4.315 zł; UG (pompownia ścieków, remont łodzi, zakup kosiarki, ochrona środowiska prace remontowe na OŻ w Boszkowie, remont ubikacji w kawiarni w Bukówcu Górnym, prace na boisku w parku, pomoc dla uczniów, wypłata zwrotu akcyzy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 250.154 zł.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/47/2011
------------------------------------------------- 


Ad. 14. Upoważnienie Wójta do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania zwrotu podatku VAT.
Zmiana przepisów dotyczących podatku od towarów i usług pozwoliła na odzyskiwanie przez jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki tego podat naliczonego nad należnym.
Wobec powyższego Rada Gminy Włoszakowice wyraziła wolę podjęcia czynności zmierzających do odzyskania tego podatku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/48/2011
-------------------------------------------------

Ad. 15. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.
Postanowiono przystąpić do realizacji projektu sysytemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach. Program ten realizaowany jest w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Na realizację projektu Gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 147.115,02 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/49/2011
-------------------------------------------------Ad. 16. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 17. Objazd inwestycji gminnych.
Następnie odbyła się wyjazdowa część sesji. Radni zapoznali się z następującymi inwestycjami prowadzonymi przez gminę Włoszakowice: w Sądzi – remont sali wiejskiej; w Krzycku Wielkim - plac zabaw, termomodernizacja budynków szkolnych, teren pod boisko Orlik, budowa drogi; w Boguszynie – remont sali wiejskiej; w Bukówcu Górnym – budowa drogi; we Włoszakowicach – budowa sali sportowej; w Jezierzycach Kościelnych – remont sali wiejskiej; w Zbarzewie – remont sali wiejskiej.

Ad. 18. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku VII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


PrzewodniczącY
Rady Gminy Włoszakowice 
(-) Irena Przezbór


m
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06