OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: 52
Numer sesji: VIII
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VIII/ 52 / 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 1.253.194,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 586.000,00 złotych i dochodów majątkowych o 667.194 złote.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 162.972,00 złote, które po zmianie wynoszą 4.248.314,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.051.025,00 złotych, w tym dochodów bieżących 23.762.045,00 złotych i dochodów majątkowych 5.288.980,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 1.253.194,00 złote oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 47.370,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 21.636.933,00 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 45.370,00 złotych i ogółem wynoszą 16.546.747,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 3.068,00 złotych i ogółem wynoszą 10.695.172,00 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 48.438,00 złotych i ogółem wynoszą 5.851.575 ,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.202.672,00 złote,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 2.000,00 złotych i ogółem wynoszą 3.537.514,00 złotych,
4)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych.
3.Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zmniejszenie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 153.348,00 złotych, które po zmianie wynoszą 4.073.257,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
4. W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zwiększa się o 1.205.824,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 18.980.973,00 złote, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 18.974.373,00 złote, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7.432.381,00 złotych,
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wynoszą 6.600,00 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 40.617.906,00 złotych, w tym wydatków bieżących 21.636.933,00 złote i wydatków majątkowych 18.980.973,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

I. W dochodach ( załącznik nr 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotację na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
w Dłużynie w ramach akcji "Radosna szkoła " w kwocie 6.000,00 zł,
2) dofinansowanie budowy boiska Orlik przez:
a) Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 333.000,00 zł,
b) Ministra Finansów w kwocie 497.166,00 zł,
3) uaktualnienie dofinansowania "teromodernizacji i ul. Wańskiego" według umów
z wykonawcą -162.972,00 zł,
4) zwiększenie podatku od nieruchomości ( byłe zakłady pracy chronionej ) 580.000,00 zł.

II. Zmniejsza się dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( termomodernizacja obiektów szkolnych i budowa ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym ) po stronie dochodów o kwotę 162.972,00 oraz po stronie wydatków o kwotę 153.348,00 złotych (załącznik nr 2 ). Różnica między dochodami oraz ich wydatkowaniem wynika z faktu realizowania zadania już w latach wcześniejszych, a spływ środków spodziewany jest dopiero od roku bieżącego.

III. W wydatkach ( załącznik Nr 3 )
1. zwiększa się
1) środki przydzielone dla ZS w Dłużynie w kwocie 6.000,00 zł,
2) środki dla Urzędu Gminy 1.553.203,00 zł
w tym na:
a) sfinansowanie budwy Boiska ORLIK w kwocie 840.000,00 zł,
b) wykup gruntów pod ścieżkę rowerową na trasie Bukówiec - Włoszakowice 175.900,00 zł,
c) uaktualnienie kosztów budowy sali we Włoszakowicach 165.375,00 zł,
d) uaktualnienie kosztów budowy stacji wodociągowej w Dominicach 377.214,00 zł,
e) uaktualnienie kosztów termomodernizacji na rok 2011 -2.459,00 zł,
f) uaktalnienie kosztów modernizacji oczyszczalni na rok 2011 -8.297,00 zł,
g) środki na dodatkowe zadania bieżące 5.470,00 zł.
2. zmniejsza się środki dla ZDG (niższa umowa z wkonawcą na ul. Wańskiego)306.009,00 zł.
3. dokonuje się wnioskowanych przeniesień ( ZS w Dłużynie, UG, ZDG we Włoszakowicach ).
IV. W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 4 ) zaktualizowano zadania z pozycji wymienionych w punkcie III 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, w punkcie II, zwiększono środki na wykup nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na planowaną ścieżkę rowerową o 140.000,00 złotych oraz dokonano przesunięcia z prac inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na trybuny na boisko w Grotnikach w kwocie 15.000,00 złotych.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06