OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/54/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków

Uchwała Nr VIII/54/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków

Numer uchwały: 54
Numer sesji: VIII
Rok: 2011


U C H W A Ł A NR VIII/54/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 roku nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami), art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Zarządza się na terenie gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Bukówiec Górny, Boszkowo, Charbielin, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo pobór w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, należnych od osób fizycznych.

§ 2

Na inkasentów poboru podatków o jakich mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby na terenie sołectwa:
1) Boguszyn - Edmund Poprawa,
2) Bukówiec Górny - Tadeusz Malepszy,
3) Boszkowo - Ines Piotrowska,
4) Charbielin - Helena Sobecka,
5) Dłużyna - Aniela Poloszyk,
6) Dominice - Mateusz Krystians,
7) Grotniki - Andrzej Czajka,
8) Jezierzyce Kościelne - Bogdan Wieland,
9) Krzycko Wielkie - Marzena Ratajczak,
10) Sądzia - Zenon Poloch,
11) Skarżyń - Stanisław Grochowy,
12) Zbarzewo - Jan Michalewicz.


§ 3

Ustala się dla inkasentów procentowe wynagrodzenie za inkaso podatków od wpłat osobiście przez nich zainkasowanych w wysokości:
3% dla inkasentów wymienionych w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVI/121/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Przezbór


Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2011 rokuOkreślenie wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy.
Do ułatwienia dokonywania wpłat przez podatników Rada Gminy Włoszakowice zarządza pobór przez inkasentów. Zmiana inkasenta nastąpiła we wsi Dominice oraz ustalono inkasenta wsi Boszkowo. Dokonano zwiększenia procentowego wynagrodzenia dla inkasenta wsi Bukówiec Górny- wyrównanie stawek.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06