OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Numer uchwały: 56
Numer sesji: VIII
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr VIII/ 56/ 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 czerwca 2011 r.


w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 ust 2 oraz art.14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity :Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :


§ 1. Na terenie Gminy Włoszakowice punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od szkół, przedszkoli oraz innych
placówek oświatowo– wychowawczych, placówek prowadzących działalność kulturalną oraz
obiektów kultu religijnego.

§ 2. 1. Odległość o której mowa w § 1 , mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia, od
głównego wejścia do punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
do głównego wejścia do obiektów wymienionych w § 1.

2. Pod pojęciem ,, droga dojścia '' należy rozumieć określenie użyte w art.2 pkt.1 ustawy z dnia 20.06.1997 r., - Prawo o ruchu drogowym, co oznacza iż droga to : wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/ 62/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE


IRENA PRZEZBÓR

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06