OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Gminnych

Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Gminnych

Numer uchwały: 58
Numer sesji: VIII
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VIII/ 58/ 2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr III/ 19/ 2002
z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r ze zmianami) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.
Zmienia się Statut Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w Nr III/ 19/ 2002 w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Gminnych, poprzez nadanie mu brzmienia Załącznika do niniejszej Uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§3.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR VIII/ 58/ 2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2011 roku
S T A T U T
ZARZĄDU DRÓG GMINNYCH WE WŁOSZAKOWICACH
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach działa na podstawie:
Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXV/277/2002 z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach.

§ 2
1. Zarząd Dróg i Nieruchomości Gminnych we Włoszakowicach zwany dalej „ZDG” jest jednostką organizacyjną Gminy Włoszakowice.
2. Terenem działania ZDG jest obszar gminy Włoszakowice.
3. Siedzibą ZDG jest miejscowość Włoszakowice.

§ 3
ZDG działa jako jednostka budżetowa gminy i podlega wpisaniu do rejestru jednostek organizacyjnych gminy Włoszakowice.

II. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA ZDG

§ 4
Do podstawowych zadań ZDG należy:
1) zarządzanie drogami gminnymi,
2) przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
3) projektowanie przebiegu dróg gminnych i ulic,
4) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
5) budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów, placów, ścieżek rowerowych, chodników, promenad i terenów spacerowych,
6) koordynacja zadań oraz współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
7) dbanie o regulaminowe oznakowanie dróg gminnych i ulic,
8) zimowe utrzymanie dróg i chodników,
9) rozbudowa i utrzymanie oświetlenia ulicznego,
10) dbanie o obiekty znajdujące się przy drogach gminnych, w tym utrzymanie przystanków autobusowych,
11) utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
12) prowadzenie gminnych targowisk,
13) zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi w tym halami i boiskami
14) prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdów, urządzeń i obiektów,
15) prowadzenie szkoleń i ewidencji w zakresie spraw BHP,
16) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach.
17) zarządzanie nieruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi od Gminy lub innych podmiotów w tym oddawanie ich w najem lub dzierżawę
18) wynajmowanie sprzętu sportowego oraz urządzeń i wyposażenia na imprezy masowe, sportowe czy kulturalne.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 5
1. Działalnością Zarządu Dróg Gminnych kieruje Kierownik powoływany przez Wójta.
2. Do zadań Kierownika Zarządu Dróg Gminnych należy kierowanie działalnością jednostki i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania, a w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością poszczególnych komórek
organizacyjnych,
2) podejmowanie decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg i innych obiektów objętych przedmiotem działalności jednostki budżetowej
3) reprezentowanie ZDG wobec organów administracji, instytucji oraz osób trzecich,
4) ustalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej,
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników ZDG
6) wydawanie w imieniu Wójta Gminy Włoszakowice decyzji administracyjnych,
7) przygotowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
8) przygotowanie projektów oraz planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg, mostów oraz obiektów budowlanych,
9) opiniowanie i uzgadnianie planów, projektów budowlanych oraz zezwoleń na budowę dróg, mostów oraz obiektów budowlanych
10) przygotowanie procedury przetargowej dla utrzymania i budowy dróg i mostów oraz przeprowadzenie przetargów.
11) wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości
12) organizowanie i wynajmowanie sprzętu i obiektów sportowych

§ 6
W ZDG tworzy się następujące stanowiska oraz wieloosobowe komórki organizacyjne:
1) Kierownik ZDG,
2) główny księgowy,
3) stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami
4) stanowisko ds. zarządzania drogami
5) grupa utrzymująca tereny zielone,
6) grupa drogowa.

§ 7
Do zadań poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych ZDG należy w szczególności:

1) stanowisko głównego księgowego
a. prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków budżetowych i kontrola dyscypliny budżetowej,
b. kontrola formalna i rachunkowa dokumentów finansowych oraz organizowanie ich prawidłowego obiegu,
c. dekretacja całości dokumentacji księgowej,
d. rozliczanie inwentaryzacji zdawczo odbiorczych i rocznych,
e. opracowywanie wymaganej sprawozdawczości,
f. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem funduszu płac,
g. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem ZUS, w tym z uzyskaniem emerytury lub renty przez pracowników,
h. sporządzanie list płac , deklaracji podatkowych i rozliczenie podatków.
2) Stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami
a. gospodarka nieruchomościami oraz obiektami sportowymi
b. przygotowywanie projektów umów
c. przeprowadzanie postępowań na zbycie lub oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości
d. wykonywanie innych poleceń Kierownika ZDG
3) Stanowisko ds. zarządzania drogami
a. kierowanie grupą utrzymującą tereny zielone oraz grupą drogową
b. rozdział zadań pomiędzy pracowników grup przydzielanych przez Kierownika ZDG
c. wykonywanie innych poleceń Kierownika ZDG
4) Grupa utrzymująca tereny zielone
a. utrzymanie terenów zielonych,
b. przycinanie trawników,
c. pielęgnacja roślin w tym podlewanie,
d. przycinanie krzewów,
e. dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów, kwiatów,
f. zamiatanie ulic i chodników, zbieranie śmieci,
g. zimowe utrzymanie chodników (odśnieżanie i posypywanie),
h. inne zadania zlecone przez Kierownika ZDG.
5) Grupa drogowa
a. objazdy dróg i kontrola stanu dróg i mostów,
b. wykonywanie działań interwencyjnych na drogach i mostach,
c. prace przy zimowym utrzymaniu dróg,
d. budowa i naprawa dróg, chodników, ścieżek rowerowych,
e. inne zadania zlecone przez Kierownika ZDG.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8
Zmiany Statutu wymagają zgody Rady Gminy.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/ 58/ 2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 czerwca 2011 roku


Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne ze względu na zwiększenie zakresu zadań Zarządu Dróg Gminnych o zarządzanie mieniem, w tym w szczególności w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości, budynków i budowli.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06