OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie: zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie: zmiany budżetu

Numer dokumentu: 40
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 40/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011 zarządzam co następuje:


§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 14.353,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących o 14.353,00 złote.
2. Zwiększenie dochodów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 14.353,00,00 złote, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.270.594,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarzadzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.065.378,00 złotych, w tym dochodów bieżących 23.776.398,00 złotych i dochodów majątkowych 5.288.980,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 14.353,00 złote oraz dokonuje się ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 14.353,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 21.651.286,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 393,00 złote i ogółem wynoszą 16.547.140,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 142,00 złote i ogółem wynoszą 10.695.314,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 251,00 złotych i ogółem wynoszą 5.851.826,00 złotych,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 13.960,00 złotych i ogółem wynoszą 3.551.474,00 złote.
3. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 14.353,00 złote, co daje ogólną kwotę 3.270.594,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarzadzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 40.632.259,00 złotych, w tym wydatków bieżących 21.651.286,00 złotych i wydatków majątkowych 18.980.973,00 złote.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i dotacje na zadania zlecone o 14.353,00 złote w zwiazku z otrzymaniem dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego ( załącznik nr 1 i 2 ).
Tą samą kwotę wprowadza się w wydatkach oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z powyższym zadaniem ( załącznik Nr 3 i 4 ).
Ponadto dokonuje się przesunięć na wniosek urzędu gminy.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06