OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

Numer dokumentu: 46
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 46/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2011 rokuNa podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:
§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku
, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra


Załącznik do zarządzenia
Nr 46/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 5 sierpnia 2011 roku


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w
Gminie Włoszakowice w I półroczu 2011 roku.


Dane roku 2011 wchodzące w skład wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z aktualnym planem budżetu tegoż roku. Na planowane w kwocie 29.051.025,00 złotych dochody wpłynęło 14.770.777,54 złotych, co stanowi 51 %. Z planowanych wydatków w kwocie 40.617.906,00 złotych zrealizowano 16.639.124,69 złotych. Wynikiem I półrocza jest deficyt w kwocie 1.868.347,15 złotych, przy planowanym rocznym 11.566.881,00 złotych, na którego pokrycie planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 10.747.881,00 złotych i pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 819.000,00 złotych.
W postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu spośród 4 startujących banków wygrał ING Bank Śląski SA Oddział w Poznaniu, z którym w dniu 20 czerwca podpisano umowę kredytową na całą kwotę. W pierwszym półroczu uruchomiono I transzę w wysokości 4.000.000,00 złotych. Raty tego kredytu spłacane będą od przyszłego roku.
W roku bieżącym Gmina nie posiada do spłaty żadnych zobowiązań z tytułu spłaty długoterminowych kredytów, pożyczek czy wykupu papierów wartościowych. Z uzyskiwanych na bieżąco dochodów spłacany jest kredyt pobrany na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach, ktorego stan na koniec czerwca 2011 roku wynosił 1.299.999,99 złotych. Na zabezpieczenie udzielonego poręczenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie planowane są środki w wysokości 20.468,00 złotych. Aktualnie nie jest ono jednak wymagalne.
Wobec wyżej przedstawionej sytuacji trudno mówić o relacji tych wielkości w stosunku do dochodów w kontekście wykonania.
Następnym elementem wieloletniej prognozy finansowej są przedsięwzięcia, które dotyczą w całości zadań i wydatków majątkowych. Są to :
1) Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach,
2) Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice,
3) Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice,
4) Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice,
5) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach,
z czego dwa pierwsze stanowią zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.
Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach wykonywana jest zgodnie z umową podpisaną 8 grudnia 2010 roku przez Murarstwo Mariusz Krauze z siedzibą w Świerczynie, firmą wyłonioną w przetargu spośród 17 startujących. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, zrealizowane w 59 %. Mimo złożonego wniosku o rekompensatę, w ciągu I półrocza nie otrzymano jeszcze na to zadanie środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Program z zakresu uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice, w zakresie planu na rok bieżący, dotychczas nie został rozpoczęty. Zadanie to ma być realizowane z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na co Gmina otrzymała zapewnienie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i oczekuje na podpisanie umowy, co warunkuje rozpoczęcie wykonywania prac. W tej sytuacji, w związku z przesuwającym się terminem rozpoczęcia robót, część z nich planowana na rok bieżący będzie musiała być przesunięta na rok przyszły.
Prace przy budowie sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice są kontynuowane od ubiegłego roku zgodnie z umową zawartą dnia 10 kwietnia 2010 roku z Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Popławski z Poznania wyłonioną w przetargu spośród 6 składających oferty. Realizacja ich przebiega prawidłowo, w I półroczu zrealizowano 58% planowanych na rok bieżący. W drugim półroczu Gmina składać będzie wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie tego zadania w kwocie 1.500.000,00 złotych ze środków przyznanych do dyspozycji poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice toczy się od roku 2007 poprzez dalszą kontynuację w roku bieżącym i następnych dwóch latach. Realizacja w I półroczu wyniosła 61 %. Należałoby się zastanowić, czy środki przewidziane przed czterema laty będą wystarczające i czy nie wystąpi konieczność zwiększenia planu w czwartym kwartale.
Ostatnie przedsięwzięcie, czyli rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach wykonywane jest w ramach programu "Zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową z dnia 10 stycznia 2011 roku przez EkoWodrol Sp.z o.o. z Koszalina wyłoniony w przetargu spośród 14 ofert. W I półroczu toczyły się prace projektowe, za które płatność nastąpi w terminie późniejszym. Prace w terenie na oczyszczalni rozpoczną się od lipca. Do nadzoru nad realizacją tego zadania spośród dwóch ofert wyłoniono firmę Inżynieria Piotr Zalisz z Poznania. W związku z powyższym, środki wydatkowane na to zadanie w okresie do końca czerwca wynoszą 1 % planowanych. Zadanie wykonywane jest ze środków własnych, z deklarowaną możliwością otrzymania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Według powyższego przedstawienia można zauważyć, że cztery z przedsięwzięć realizowane są systematycznie i rozłożone w czasie zgodnie z planem, z czego wykonywanie jednego dotyczy II półrocza. Załamanie i nieprzystąpienie dotychczas do realizacji dotyczy budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dominicach wraz z budową sieci wodociądowej w związku z przesuwającym się terminem podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Włoszakowice, 4 sierpień 2011 rok

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06