OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: 60
Numer sesji: IX
Rok: 2011

UCHWAŁA NR IX/ 60 / 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 285.301,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 284.801,00 złotych i dochodów majątkowych o 500,00 złotych.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.500,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.272.094,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 147.116,00 złotych, które po zmianie wynoszą 4.395.430,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.350.679,00 złotych, w tym dochodów bieżących 24.061.199,00 złotych i dochodów majątkowych 5.289.480,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 285.301,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały .
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 224.938,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 21.876.224,00 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 30.100,00 złotych i ogółem wynoszą 16.577.240,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 16.345,00 złotych i ogółem wynoszą 10.678.969,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 46.445,00 złotych i ogółem wynoszą 5.898.271,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 6.812,00 złotych i obecnie wynoszą 1.209.484,00 złote, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 40.910,00 złotych i ogółem wynoszą 3.592.384,00 złote,
4) ustanawia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 147.116,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
5)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych.
3. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.500,00 złotych, co daje ogólną kwotę 3.272.094,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o 60.363,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 19.041.336,00 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 19.034.736,00 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7.432.381,00 złotych,
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wynoszą 6.600,00 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 40.917.560,00 złotych, w tym wydatków bieżących 21.876.224,00 złote i wydatków majątkowych 19.041.336,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Uzasadnienie:

I. W dochodach ( załącznik nr 1,2 ,3 ) wprowadza się:
1) dotację na dofinansowanie realizacji projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach" w kwocie 147.116,00 zł,
2) dotację na wybory ławników w kwocie 1.500,00 zł,
3) dotację na dożywianie uczniów 810,00 zł,
4) dotację na zakup podręczników 22.944,00 zł,
5) rekompensatę na ulgi ustawodawcze dot. zakładów pracy chronionej z PFRON 71.631,00 zł, 6) inne zmiany, aktualizacja według wykonania w I półroczu 41.300,00 zł.

II. W wydatkach ( załącznik Nr 4 )
1. zwiększa się
1) środki przydzielone dla OPS w kwocie 810,00 zł,
2) środki na podręczniki dla szkół 28.700,00 zł,
3) środki realizowane przez Urząd Gminy 255.791,00 zł. w tym na:
a) realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Włoszakowicach" poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 147.116 zł,
b) modernizacja dachu na budynku ŚDS 60.000 zł,
c) prace remontowe na OŻ w Boszkowie 21.000 zł, d) wybory ławników 1.500 zł,
e) akcje pożarowe 10.500 zł,
f) dofinansowanie do przedszkola w Lesznie 6.812 zł,
g) zadania na obiektach sportowych 8.863 zł.
2. dokonuje się przeniesień wnioskowanych przez ŚDS i Przedszkole we Włoszakowicach.

III. Zmiany wydatków omówione wyżej dotyczą dotacji na zadania zlecone - poz .II.1.3.d., na programy realizowane z dofinansowaniem środów europejskich - poz. II.1.3.a., udzielonych dotacji - poz. II.1.3.f. (załącznik nr 3, 6 i 7).

IV. W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 5 ) zaktualizowano zadania poprzez:
1. wprowadzenie modernizacji dachu na budynku ŚDS w kwocie 60.000 zł,
2. umniejszenie środków na uporządkowanie gospodarki wodnej 1.309.985 zł,
3. zwiększenie środków na budowę sali środowiskowo-sportowej 1.310.348 zł.
Regulacje wprowadzone w puncie IV.2 i IV.3 spowodowane są przesunięciem prac dotyczących budowy sali z roku 2012 na rok bieżący i zakończeniem tego zadania do końca roku co umożliwia wnioskowanie o dofinansowanie do ministerstwa o dofinansowanie w kwocie 1.500.000,00 zlotych. W związku z nie podpisaniem do dnia dzisiejszego umowy na dofinansowanie prac z zakresu uporządkowania gospodarki wodnej, z tego zadania przesuwamy środki przy jednoczesnym przesunięciu tego zakresu na rok przyszły. Jest to kwota 1.309.985 zł ( przewidziana na salę na rok 2012 ) oraz dokładamy 363 zł z dochodów bieżących na drobne, wcześniej nieprzewidziane wydatki, np. zakup dzienników budowy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06