OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim, o numerze ewidencyjnym 544/9

Uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim, o numerze ewidencyjnym 544/9

Numer uchwały: 63
Numer sesji: IX
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr IX/63/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2011r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim, o numerze ewidencyjnym 544/9

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 6 pkt 2, art 28, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim obręb Krzycko Wielkie, oznaczonej numerem działki 544/9, o powierzchni 0,3825 ha; zapisanej w księdze wieczystej Nr KW PO1L/00046603/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

§ 2

Zwalnia się Wójta Gminy Włoszakowice z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze przetargu, jeśli sprzedawana będzie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej w postaci budowy stacji transformatorowo rozdzielczej WN-110/SN-15kV.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr IX/63/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2011 r.


Dnia 31 stycznia 2007r. do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa ENEA S.A. Rejonu Dystrybucji w Lesznie, z zapytaniem o możliwość wydzielenia i sprzedaży działki o powierzchni umożliwiającej usytuowanie na niej stacji transformatorowo rozdzielczej WN-110/SN-15kV. We wniosku wskazano propozycję lokalizacji inwestycji na gruntach rolnych położonych przy drodze Krzycko Wielkie – Boguszyn. Wniosek został umotywowany dynamicznym rozwojem gminy a tym samym, wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną przez odbiorców przemysłowych oraz odbiorców komunalnych.
Jako proponowaną lokalizację inwestycji Wójt Gminy Włoszakowice wskazał działkę nr 544/4 obręb Krzycko Wielkie, z której wydzielona została niezbędna część nieruchomości aktualnie oznaczona jako działka nr 544/9, którą proponuje się przeznaczyć do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), stanowi, że celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 powyższej ustawy Rada Gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
Pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. Dyrektor Oddziału Dystrybucji Poznań przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. Pan Kazimierz Pawlicki, pisemnie oświadczył, że ENEA Operator Sp. z o.o. spełnia warunki określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie, przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działalności statutowej spółki oraz dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową. Powyższe oświadczenie złożone zostało pod odpowiedzialnością karną z tytułu zeznawania nieprawdy lub zatajenia prawdy określonej w art. 233 kodeksu karnego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06