OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Numer dokumentu: 55
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 55/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011 zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 7.854,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących o 7.854,00 złote.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 7.854,00 złote, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.279.948,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.358.533,00 złote, w tym dochodów bieżących 24.069.053,00 złote i dochodów majątkowych 5.289.480,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 7.854,00 złote oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia .
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 7.854,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 21.884.078,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 7.646,00 złotych i ogółem wynoszą 16.569.594,00 złote, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 26.117,00 złotych i ogółem wynoszą 10.705.086,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 33.763,00 złote i ogółem wynoszą 5.864.508,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.209.484,00 złote,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 15.500,00 złotych i ogółem wynoszą 3.607.884,00 złote,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 147.116,00 złotych,
5)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych.
3. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 7.854,00 złote, co daje ogólną kwotę 3.279.948,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarzadzenia.
4. W wyniku dokonanych zmian ogólna kwota wydatków majątkowych nie zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarzadzenia i wynosi 19.041.336,00 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 19.034.736,00 złotych, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7.432.381,00 złotych,
b) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 378.339,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wynoszą 6.600,00 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 40.925.414,00 złotych, w tym wydatków bieżących 21.884.078,00 złotych i wydatków majątkowych 19.041.336,00 złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
Wójt Gminy
Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i dotacje na zadania zlecone o 7.854,00 złote w zwiazku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
( załącznik nr 1 i 2 ).
Tą samą kwotę wprowadza się w wydatkach oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z powyższym zadaniem ( załącznik Nr 3 i 4 ).
Ponadto dokonuje się przesunięć wnioskowanych przez urząd gminy i Zarząd Dróg Gminnnych we Włoszakowicach, czego efektem jest między innymi przesunięcie środków z zakupów inwestycyjnych ( zakup samochodu pożarniczego ) na dotację na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w związku z realizacją zadania przez OSP w Krzycku Wielkim, a nie jak wcześniej planowano przez urząd gminy ( załącznik nr 5 i 6 ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06