OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/66/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grotnikach w drodze zamiany

Uchwała Nr X/66/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grotnikach w drodze zamiany

Numer uchwały: 66
Numer sesji: X
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr X/66/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grotnikach w drodze zamiany

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art 15 ust 1 i art. 37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej las kl. V, położonej w Grotnikach, oznaczonej numerem działki 208/1 o pow. 0,1033 ha zapisanej w KW PO1L/00046255/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Gminy Włoszakowice w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej teren przemysłowy i rów, położonej w Grotnikach, oznaczonej numerem działki 221/7 o pow. 0,1033 ha zapisanej w KW PO1L/00010372/1 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Pana Łukasza Hałupki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.






Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór



U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr X/66/2011
z dnia 30 września 2011r.


W związku z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków zaistniała konieczność dokonania podziału działki nr 221/1 stanowiącej rów przecinający oczyszczalnię ścieków będący własnością Pana Łukasza Hałupki oraz przeniesienia własności wydzielonego rowu na rzecz Gminy Włoszakowice. Decyzją Wójta Gminy Włoszakowice dokonano podziału działki nr 221/1, z której wydzielono między innymi działkę 221/7 o powierzchni 0,1033 ha.
Właściciel powyższej nieruchomości wyraził zgodę na jej zbycie na rzecz Gminy w zamian za nabycie działki części działki nr 208 położonej w Grotnikach, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, w granicach określonych we wstępnym protokóle ustaleń. W związku z powyższym decyzją Wójta Gminy Włoszakowice dokonano podziału działki nr 208, z której wydzielono między innymi działkę 208/1 o powierzchni 0,1033 ha.
Ponieważ nieruchomość stanowiąca własność Pana Łukasza Hałupki jest niezbędna do realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz w celu uniknięcia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, proponuje się działkę nr 208/1 zbyć w drodze zamiany.









Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06