OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/67/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach

Uchwała Nr X/67/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 67
Numer sesji: X
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr X/67/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach oznaczonej numerem działki 1122/4 o powierzchni 0,0125 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00034341/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr X /67/2011 Rady Gminy Włoszakowice

Wnioskiem z dnia 14 czerwca 2011r. właściciel działki nr 554/9 i 554/10 we Włoszakowicach, Pan Mariusz Jagodziński zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z prośbą o zbycie sąsiedniej działki nr 1122/2 stanowiącej pas zieleni.
W związku z faktem, że przeznaczona do zbycia nieruchomość sąsiaduje również z innymi nieruchomościami, w celu przyjęcia odpowiedniego trybu jej zbycia (przetarg ograniczony lub tryb bezprzetargowy) Wójt Gminy Włoszakowice zwrócił się do pozostałych właścicieli nieruchomości o złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej chęci nabycia części lub całości działki nr 1122/2.
Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że jeden z właścicieli nie jest zainteresowany nabyciem przedmiotowej nieruchomości, natomiast drugi z właścicieli wyraził zgodę na zbycie na rzecz Pana Mariusza Jagodzińskiego części działki nr 1122/2 na długości działki nr 554/9 oraz pod warunkiem pozostawienia pozostałej części zbywanej nieruchomości w zasobach Gminy Włoszakowice.
W związku z powyższym decyzją Wójta Gminy Włoszakowice wydzielono działkę nr 1122/4 w sposób uzgodniony ze stronami.
Uwzględniając fakt, że przeznaczona do zbycia działka stanowi resztę projektowanego pasa zieleni, który w większości w latach poprzednich został zbyty na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych proponuje się zbyć działkę nr 1124 na rzecz Pana Mariusza Jagodzińskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06