OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: 72
Numer sesji: X
Rok: 2011

UCHWAŁA NR X/72/ 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 4.093,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 4.093,00 złote.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.362.626,00 złotych, w tym dochodów bieżących 24.073.146,00 złotych i dochodów majątkowych 5.289.480,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 4.093,00 złote oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 11.093,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 21.895.171,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 30.785,00 złotych i ogółem wynoszą 16.600.379,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 24.435,00 złotych i ogółem wynoszą 10.729.521,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 6.350,00 złotych i ogółem wynoszą 5.870.858,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 10.000,00 złotych i ogółem wynoszą 1.219.484,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 29.692,00 złote i ogółem wynoszą 3.578.192,00 złote,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 147.116,00 złotych,
5)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych.
W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 11.093,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 21.895.171,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 30.785,00 złotych i ogółem wynoszą 16.600.379,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 24.435,00 złotych i ogółem wynoszą 10.729.521,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 6.350,00 złotych i ogółem wynoszą 5.870.858,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 10.000,00 złotych i ogółem wynoszą 1.219.484,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 29.692,00 złote i ogółem wynoszą 3.578.192,00 złote,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 147.116,00 złotych,
5)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. W wyniku dokonanych zmian ogólna kwota wydatków majątkowych zmniejsza się o 7.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały i wynosi 19.034.336,00 złotych, w tym:
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. W wyniku dokonanych zmian ogólna kwota wydatków majątkowych zmniejsza się o 7.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały i wynosi 19.034.336,00 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 19.027.736,00 złotych, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich po przesunięciach nie zmieniły się i nadal wynoszą 7.432.381,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
b) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 378.339,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wynoszą 6.600,00 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 40.929.507,00 złotych, w tym wydatków bieżących 21.895.171,00 złotych i wydatków majątkowych 19.034.336,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórUzasadnienie:

I. W dochodach ( załącznik nr 1 ) dokonuje się:
1) zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych przez GOPS
w kwocie 4.093,00 zł,
2) przeniesienia mylnie wprowadzonego zwiększenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na zwiększenie podatku od środków transportowych w kwocie 30.000,00 zł.

II. W wydatkach ( załącznik nr 2 )
1. zwiększa się
1) środki dla OPS o kwotę 4.093,00 zł,
2) środki dla ZS w Krzycku Wielkim na dodatkowe prace remontowe ( kominy, instalacja odgromowa, kratki wentylacyjne, wzmocnienie dachu ) 18.600,00 zł,
3) środki dla ZSO we Włoszakowicach ( daszki nad wejściami ) 15.300,00 zł,
4) środki dla ZDG przeznaczone na zwiększony zakres zadań 35.800,00 zł,
5) środki realizowane przez Urząd Gminy 50.300,00 zł. w tym na:
a) remont pomieszczeń w hali pod ŚDS 20.300,00 zł,
b) modernizacja dachu na budynku ŚDS 20.000,00 zł,
c) dotacja dla GOK-u 10.000,00 zł.
2. zmniejsza się środki realizowane przez UG na sprawy dotyczące rolnictwa 120.000,00 zł.
3. dokonuje się przeniesień wnioskowanych przez ZDG, GOPS, ZSO i UG i Przedszkole we Włoszakowicach.

III. Przeniesienia niektórych wydatków omówione wyżej dotyczą dotacji na zadania zlecone i znajdują swe odzwierciedlenie w załączniku nr 3.

IV. W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 4 ) zaktualizowano zadania poprzez:
1. zwiększenie środków na modernizację dachu na budynku ŚDS w kwocie 20.000,00 zł,
2. umniejszenie środków na prace modernizacyjne w parku 12.000,00 zł,
3. zmniejszenie - odstąpienie od wymiany bramy w remizie w Krzycku Wielkim 15.000,00 zł,
4.przesunięcie kwot między realizacją ze środków własnych i ze środków unii w zakresie budowy ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym 81.731,00 zł.

V. Pozycja IV.4. ma swe odzwierciedlenie w wydatkach związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( załącznik nr 5 ).

VI. Zwiększa się dotację na wydatki bieżące dla GOK-u w związku ze zwiekszenie zakresu wykonywanych zadań ( załącznik nr 6 ) 10.000,00 zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06