OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice

Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice

Numer uchwały: 73
Numer sesji: X
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr X/ 73/ 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice u c h w a l a , co następuje :§ 1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: od 26/2 do 26/22 oraz od 26/25 do 26/29, zlokalizowanych w obrębie miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice.

§ 2 Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie sytuacyjnej w skali 1:5000 stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3 Przedmiotem planu jest przeznaczenie ww. obszaru na tereny zabudowy letniskowej.

§ 4 Zakres opracowania obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice .

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbó

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X / 73/ 2011

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2011 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice.

 

 

Teren opracowania planu będącego przedmiotem uchwały położony jest nad jeziorem Dominickim w letniskowej miejscowości Dominice.

Jest to łąka klasy V oraz nieużytki wykorzystywane obecnie jako teren rekreacyjny.

Istniejąca już na tym obszarze zabudowa letniskowa, dostępność komunikacyjna i możliwość uzbrojenia terenu poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej miejscowości Dominice, uzasadnia potrzebę opracowania planu miejscowego. Plan miejscowy stworzy ramy prawne do uporządkowania już istniejącego zagospodarowania terenu oraz prowadzenia dalszej zabudowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Proponowana zmiana stanowić będzie w przyszłości źródło dodatkowych dochodów podatkowych dla Gminy oraz korzystnie wpłynie na rozwój miejscowości.

Analiza przeprowadzona zgodnie z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym potwierdziła zasadność przystąpienia do sporządzenia mpzp i brak sprzeczności z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Włoszakowice

 

 

 


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06