OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia

Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia

Numer uchwały: 79
Numer sesji: XI
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr XI/79/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 09 listopada 2011r.

w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2005r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się bonifikatę od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2005r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami).

§ 2
Bonifikaty udziela się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości wobec Gminy Włoszakowice z tytułu w podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
2) opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo,

§ 3
Bonifikatę o której mowa w § 1, ustala się w wysokości:
1) 10 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości przeznaczonych w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na cele rolne.
2) 10 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości przeznaczonych w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na cele mieszkaniowe.
3) 5 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości przeznaczonych w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na inne cele niż wymienione w pkt. 1 – 2.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2011r. Nr 187 poz. 1110) w bardzo znaczny sposób zmieniła zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2005r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami). Przyjęte zmiany wprowadziły większy zakres podmiotowy (osób uprawnionych) i przedmiotowy (nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie) do występowania z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Zgodnie z art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2005r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami) organ właściwy do wydania decyzji (o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.
Zgodnie z art. 4 ust. 11a przytaczanej wyżej ustawy w uchwale rady lub sejmiku określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06