OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Numer uchwały: 81
Numer sesji: XI
Rok: 2011
UCHWAŁA Nr XI/81/ 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami),oraz art.14 ust.5 w związku z art.6 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami). Rada Gminy uchwala co następuje:


§1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Włoszakowice świadczą bezpłatne usługi w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców ( opiekunów prawnych) za usługi świadczone w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
4) zabawy plastyczne, teatralne, muzyczne i inne, rozwijające zdolności dziecka oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania
5) opieka nad dzieckiem w czasie zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie i koszt rodziców.
2. Opłata za jedną godzinę korzystania dziecka z zajęć o których mowa w ust.1 wynosi 1,50 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.


§ 3 Miesięczna opłata za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust.2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.


§ 4 Na drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do tego samego przedszkola obniża się opłatę o której mowa w § 3 o 50 %.


§ 5 W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata o której mowa w § 3 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.


§ 6 Opłata o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice


Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XI/81/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2011 r.Rada gminy ustala liczbę godzin w czasie których gminne przedszkola realizują program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jednak w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie oraz ustala opłatę za dodatkowe godziny przebywania dziecka w przedszkolu i korzystania z zajęć.
Rodzice lub prawni opiekuni deklarują liczbę godzin przebywania dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. Opłatę pobiera się za 6,7,8 i 9 godzinę pobytu dziecka w placówce. Opłat ta ma wynieść 1.50 za jedną godzinę i nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06