OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 69
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 69/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011 zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 403.586,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących o 403.586,00 złotych.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 398.072,00 złote, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.686.220,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.774.412,00 złotych, w tym dochodów bieżących 24.484.932,00 złote i dochodów majątkowych 5.289.480,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 403.586,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia .
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 403.586,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 22.306.957,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 124.759,00 złotych i ogółem wynoszą 16.725.241,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 61.327,00 złotych i ogółem wynoszą 10.668.922,00 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 186.086,00 złotych i ogółem wynoszą 6.056.319,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.219.484,00 złote,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 278.827,00 złotych i ogółem wynoszą 3.865.116,00 złotych,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 147.116,00 złotych,
5)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych.
3. Zmiany wydatków, o którym mowa w ust. 1, obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 398.072,00 złote, co daje ogólną kwotę 3.686.220,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarzadzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 41.341.293,00 złote, w tym wydatków bieżących 22.306.957,00 złotych i wydatków majątkowych 19.034.336,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
Wójt Gminy
Przygot. Maria Rolka
mgr Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody ( załącznik nr 1 ) w zwiazku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na:
1) wypłatę zasiłków rodzinnych 267.500 zł,
2) dożywianie 550 zł,
3) pomoc dla rodzin rolników w związku z nieszczęściami 7.500 zł,
4) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 4.457 zł,
5) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 222 zł,
6) zwrot akcyzy dla rolników od zakupionego paliwa 123.672 zł,
oraz zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z OPS -315 zł.

2. Dotacje dotyczące zadań zleconych ( np. poz. 1.1, 1.3, 1.6 ) mają swe odzwierciedlenie w załączniku nr 2.

3. Te same kwoty wprowadza się w wydatkach oraz wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z powyższym zadaniem oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na wnioski ZSO we Włoszakowicach, ZS w Dłużynie, GOPS we Włoszakowicach i urzędu gminy ( załącznik Nr 3 i 4 ).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06