OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Protokół Nr VIII/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Numer dokumentu: VIII
Rok: 2011


P r o t o k ó ł Nr VIII/2011
--------------------------------------------------
z VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 czerwca 2011 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.


Porządek posiedzenia:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacja z posiedzeń Komisji.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
7. Zmiana budżetu Gminy Włoszakowice na 2011 r.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
10. Ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice.
11. Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12. Ustalenie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki czynszowej – uchwała intencyjna.
15. Powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
16. Sprawy bieżące:
- pismo Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zakończenie.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór poinformowała, że w sesji uczestniczą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa: Mirosław Kędziora – prezes stowarzyszenia, Mateusz Lubieniec – wiceprezes stowarzyszenia.
Poinformowano Radę, że Stowarzyszenie liczy 35 osób. Działalność Stowarzyszenia dotyczy trzech płaszczyzn: ekologia, edukacja, inne działania zwane przyjazne Boszkowo, które m.in. mają na celu wydłużanie sezonu turystycznego.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z VII sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2011 r. radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Ryszard Lipowy.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Mirosława Urbaniak – przekazała wnioski dotyczące usunięcia piasku z pobocza ul. Boszkowskiej w Grotnikach oraz o odprowadzenie wody z boiska w Grotnikach – obecnie woda spływa ul. Piaskową. Wnioski stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do protokołu.
Radna Irena Przezbór – poinformowała o ograniczonej widoczności na ul. Chopina we Włoszakowicach na długim łuku tej drogi (gałęzie rosnących drzew).
Radny Stefan Lis – wnioskował o naprawę chodnika przy ul. Grotnickiej w pobliżu skrzyżowania z drogą na Dłużynę oraz o wymianę zardzewiałego znaku drogowego przy wjeździe na podwórze Urzędu.
Radna Hanna Michalska – wnioskowała o organizowanie wcześniejszych przetargów na dowóz dzieci do szkół.
Radna Krystyna John – poinformowała o niezałatwionej sprawie dot. pomnika w Krzycku Wielkim (odpadające godło).

Ad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. zostały przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2010 rok wyrażoną w Uchwale Nr SO-0954/41/9/2011/Ln przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011r. (załącznik nr 5 do protokołu).
Przed debatą przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 9 czerwca 2011 r. szczegółowo analizą sprawozdań zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, przyjmując je bez zastrzeżeń.
Po przedstawieniu radnym ww. informacji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór otwarła dyskusję nad sprawozdaniami.
Na wniosek radnego Stefana Lisa skarbnik zapoznała radnych ze sprawozdaniami finansowymi omawiając po kolei bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat i łączne zestawienie zmian w funduszu oraz omówiła powiązania między nimi. Dodatkowych pytań w tej kwestii nie było. Odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu głos zabrał radny Aleksy Zaremba, stwierdzając że sprawozdanie zostało sporządzone przejrzyście, jest czytelne, występujące w nim kwoty są szczegółowo omówione, a wykonanie poszczególnych pozycji nie odbiega od planu.
Innych głosów w dyskusji nie było.
Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r. radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/50/2011
-------------------------------------------------
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o procedurze jaka poprzedza decyzję dotyczącą absolutorium dla wójta. W związku z tym, że radni zapoznali się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z informacją o stanie mienia Gminy Włoszakowice – załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aleksy Zaremba przedstawił stanowisko Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przyjęte na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. - załącznik nr 8 do protokołu oraz opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2011 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok (załącznik nr 9 do protokołu). Stwierdzono, że ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, sprawozdaniem finansowym oraz opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu zapoznano się wcześniej. Na wniosek radnego Leszka Jagodzika skarbnik przybliżyła cel oraz zasady sporządzania informacji o stanie mienia i omówiła poszczególne jej pozycje. Wyjaśnienia przyjęto. Biorąc powyższe pod uwagę dalszej dyskusji nie prowadzono.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice informując o spełnieniu wymogu bezwzględnej większości ustawowego składu rady.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/51/2011
-------------------------------------------------


Ad. 7. Zmiana budżetu Gminy Włoszakowice na 2011 r.
Rada Gminy zwiększyła łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok o 1.253.194,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.051.025,00 zł, a wydatków 40.617.906,00 zł.

W dochodach wprowadzono następujące zmiany:
1) dotację na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
w Dłużynie w ramach akcji "Radosna szkoła " w kwocie - 6.000,00 zł;
2) dofinansowanie budowy boiska Orlik przez: Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie - 333.000,00 zł, Ministra Finansów w kwocie - 497.166,00 zł;
3) uaktualnienie dofinansowania "termomodernizacji i ul. Wańskiego" według umów
z wykonawcą -162.972,00 zł;
4) zwiększenie podatku od nieruchomości ( byłe zakłady pracy chronionej ) - 580.000,00 zł.

Wydatki zwiększono o środki przydzielone dla ZS w Dłużynie w kwocie - 6.000,00 zł oraz środki dla Urzędu w kwocie 1.553.203,00 zł w tym na: sfinansowanie budowy boiska ORLIK w kwocie 840.000,00 zł; wykup gruntów pod ścieżkę rowerową na trasie Bukówiec Górny - Włoszakowice w kwocie 175.900,00 zł; uaktualnienie kosztów budowy sali sportowej we Włoszakowicach o 165.375,00 zł; uaktualnienie kosztów budowy stacji wodociągowej w Dominicach o 377.214,00 zł; uaktualnienie kosztów termomodernizacji na rok 2011 o 2.459,00 zł; uaktualnienie kosztów modernizacji oczyszczalni na rok 2011 o 8.297,00 zł; środki na dodatkowe zadania bieżące - 5.470,00 zł.
Radni uwag nie zgłosili.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/52/2011
-------------------------------------------------Ad. 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Postanowiono zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice w związku ze zmianą budżetu roku 2011 w zakresie kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych jak i wykorzystania nadwyżki z lat ubiegłych oraz potrzebą uaktualnienia kwot wydatków przeznaczonych na poszczególne przedsięwizięcia w związku z podpisaniem umów z wykonawcami oraz z instytucjami dofinansującymi.
W wyniku powyższego zmianom uległy zarówno kwoty łącznych nakładów finansowych jak i przesunięcia między latami 2011 i 2012.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/53/2011
-------------------------------------------------Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku zakończeniem wyborów sołtysów należy zmienić lub podjąć nową uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa podatków w sołectwach, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Postanowiono utrzymać inkaso we wszystkich sołectwach i ustalić procentowe wynagrodzenie w wysokości 3% od zainkasowanych kwot.
Na inkasentów w poszczególnych sołectwach wyznaczono:
1) Boguszyn - Edmund Poprawa,
2) Bukówiec Górny - Tadeusz Malepszy,
3) Boszkowo - Ines Piotrowska,
4) Charbielin - Helena Sobecka,
5) Dłużyna - Aniela Poloszyk,
6) Dominice - Mateusz Krystians,
7) Grotniki - Andrzej Czajka,
8) Jezierzyce Kościelne - Bogdan Wieland,
9) Krzycko Wielkie - Marzena Ratajczak,
10) Sądzia - Zenon Poloch,
11) Skarżyń - Stanisław Grochowy,
12) Zbarzewo - Jan Michalewicz.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr VIII/54/2011
-------------------------------------------------

Ad. 10. Ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice.
Ustalono stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego samochodem niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/55/2011
-------------------------------------------------Ad. 11. Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W związku z wezwaniem Prokuratora Rejonowego w Lesznie (załącznik nr 15 do protokołu) o zweryfikowanie zapisów uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przez wskazanie w przedmiotowej uchwale obiektywnych weryfikowalnych mierników pomiaru odległości Rada Gminy uchwaliła:
Na terenie Gminy Włoszakowice punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych, placówek prowadzących działalność kulturalną oraz obiektów kultu religijnego.
Odległość mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia, od głównego wejścia do punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, do głównego wejścia do ww. obiektów, gdzie od pojęciem „droga dojścia” należy stosować definicję podaną w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy dwóch głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr VIII/56/2011
-------------------------------------------------


Ad. 12. Ustalenie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza obowiązek prowadzenia przez wójta rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość uchwala rada gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1.386 zł. Opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Włoszakowice ustalono w wysokości 500,-zł.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/57/2011
-------------------------------------------------


Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Gminnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zmiana statutu jest zwiazana z przekazaniem do zakresu zadań Zarządu Dróg Gminnych zarządzanie mieniem, w tym w szczególności w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości, budynków i budowli.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/58/2011
-------------------------------------------------Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki czynszowej – uchwała intencyjna.
Gmina obok wykonywania zadań własnych prowadzi również działalność gospodarczą na majątku stanowiącym jej własność, polegającą na oddawaniu w najem i dzierżawę nieruchomości, budynków, budowli czy lokali. Projekt uchwały ma charakter intencyjny i wyraża jedynie stanowisko Rady Gminy Włoszakowice w zakresie kształtowania polityki gospodarki nieruchomościami i polityki czynszowej.
Sugerując jednocześnie wysokość stawek czynszu za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolne, czynszów za dzierżawę gruntu wykorzystywanego na inne cele niż rolnicze.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy trzech głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr VIII/59/2011
-------------------------------------------------


Ad.15. Powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Z końcem 2011 r. wygasa czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Ławników na nową kadencję wybierają rady gmin. Wybory muszą odbyć się najpóźniej w październiku 2011 r.
Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło dla Gminy Włoszakowice wybór: 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie, 2 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy wybiera zespół do zaopiniownia kandydatów na ławników oraz sprawdzenia spełnienia przez kandydatów wymogów ustawowych.
W głosowaniu jednogłośnie wybrano następujący skład zespołu:
1. Hanna Michalska
2. Aleksy Zaremba
3. Bronisław Elimer

Ad. 16. Sprawy bieżące:
- pismo Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Radni zapoznali się z pismem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu będącym odpowiedzią na interpelację Posła na Sejm RP Łukasza Borowiaka. Pismo jest informacją o dodatkowych środkach na wykonanie prac na ciekach wodnych na terenie gminy Włoszakowice i Przemęt m.in. na kanałach: Błotnickim, Boszkowskim, Trzebidzkim, Przemęckim i Południowym Kanale Obry. Roboty dotyczą odmulenia wraz z koszeniem i przeprowadzone mogą być po 15 lipca br. ( ze względu na występowanie obszarów chronionych Natura 2000). Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Radni przyjęli do wiadomości pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu skierowanym do Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa dotyczącego jakości wody w Strudze Grotnickiej i Kanale Boszkowskim, związanej z pracą oczyszczalni ścieków dla Gminy Włoszakowice.
Stowarzyszenie wskazało, że „oczyszczalnia ścieków odprowadza ścieki do odbiornika, który nie radzi sobie z przyjętymi ściekami.... Woda w Strudz Grotnickiej, jak również w Kanale Boszkowskim pozbawiona jest tlenu, charakteryzuje się brakiem roślinności wodnej. W korytach ww. cieków zalegają ogromne pokłady śmierdzącego mułu będącego mieszaniną przede wszystkim martwych roślin.”
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził ”że w opisanej przez Stowarzyszenie sytuacji przepisy ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie nie mają zastosowania”.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 17. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 18. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku VIII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06