OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IX/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Protokół Nr IX/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Numer dokumentu: IX
Rok: 2011

P r o t o k ó ł Nr IX/2011
--------------------------------------------------
z IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 10 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczyło 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje radnych.
5. Zmiana budżetu Gminy Włoszakowice na 2011 r.
6. Zmiana WPF ( wieloletnia prognoza finansowa).
7. Uchwalenie statutów sołectw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim o numerze ewidencyjnym 544/9.
9. Nadanie nazw ulicom.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z VIII sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2011 r. radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Ryszard Lipowy, a z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia przewodnicząca Komisji Krystyna John.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Mirosława Urbaniak – przekazała wniosek mieszkańca Grotnik w sprawie wymiany progu zwalniającego w Grotnikach na ul. Wiejskiej na łagodniejszy zważywszy na ruszanie pod górę z przyczepami. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Wnioskowała także o umożliwienie mieszkańcom Grotnik korzystanie z boiska za salą wiejską. Obecnie boisko oddane jest do użytku klubu sportowego.

Radna Zofia Strzymińska wnioskowała o założenie progów zwalniających na ul. Wolności we Włoszkowicach (pismo załącznik nr 3 do protokołu) oraz w Dłużynie na drodze w kierunku Bukówca Górnego.
Część radnych była przeciwna zakładaniu progu szczególnie w Dłużynie podając przykład szarpania podczas pokonywania progu przez ciągniki z przyczepami.

Radna Irena Przezbór - prosiła o wyjaśnienie własności gruntu przy rowie w Grotnikach - granica posesji Aleksandy Poniży/Bronisława Szenk. Teren zakrzaczony do posprzątania. Prawdopodobnie własność Gminy.

Ad. 5. Zmiana budżetu Gminy Włoszakowice na 2011 r.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 r. o 285.301,00 zł.
Zwiększenie obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.500,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.272.094,00 zł,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 147.116,00 zł, które po zmianie wynoszą 4.395.430,00 zł,
Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.350.679,00 zł.
Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 r., o 285.301,00 zł. W wyniku dokonanych zmian łączna kwota wydatków wynosi 40.917.560,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/60/2011
-------------------------------------------------Ad. 6. Zmiana WPF ( wieloletnia prognoza finansowa).
Zmieniono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice w związku ze zmianą budżetu na 2011 r. w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/61/2011
-------------------------------------------------


Ad. 7. Uchwalenie statutów sołectw.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekty statutów samorządów wiejskich zostały poddane konsultacji z mieszkańcami i zostały przekazane wraz z materiałami radnym. Uwag do zapisów w statutach nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/62/2011
-------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim o numerze ewidencyjnym 544/9.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Przedsiębiorstwo ENEA S.A. Rejonu Dystrybucji w Lesznie wystąpiło o możliwość sprzedaży działki pod stację transformatorowo rozdzielczą na gruntach rolnych położonych przy drodze Krzycko Wielkie – Boguszyn.
Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim nr 544/9, o powierzchni 0,3825 ha w trybie bezprzetargowym na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z przeznaczeniem na budowę ww stacji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/63/2011
-------------------------------------------------


Ad. 9. Nadanie nazw ulicom.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór poinformowała, że z uwagi na powstające w rejonie ul. Dominickiej we Włoszakowicach budynki mieszkalne zachodzi konieczność nadania im numeracji porządkowej. Nazwę „ul. Jaśminowa” proponują we wniosku współwłaściciele drogi, stąd zasadnym jest nadanie wnioskowanej nazwy.
Ponadto zaproponowano nadanie nazwy w Boszkowie-Letnisku w rejonie ul. Turystyczna. Tereny letniskowe w tym terenie zostały zabudowane. Przyjęto propozycję nazw “ul. Wakacyjna” i „ul. Brzegowa”

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/64/2011
-------------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów o to, by w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej za jeden z priorytetów uznana została kwestia rolnictwa, a w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. starej Unii.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/65/2011
-------------------------------------------------


Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
nie było

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zakończyła obrady.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06