OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr X/2011 z dnia 30 września 2011 r.

Protokół Nr X/2011 z dnia 30 września 2011 r.

Numer dokumentu: X
Rok: 2011

P r o t o k ó ł Nr X/2011
--------------------------------------------------
z X Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 września 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia X Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał:
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gronikach w drodze zamiany
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym
6. Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Krzycku Wielkim.
8. Zmiana budżetu gminy na 2011 r.
9. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach.
10. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej w Poznaniu.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację z posiedzenia:
Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John,
Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Aleksy Zaremba

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z IX Sesji Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2011 r. radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Nowak złożył wniosek w imieniu części mieszkańców ul. Adamowo w Krzycku Wielkim o założenie oświetlenia ulicznego na odcinku drogi w kierunku lasu do ostatnich zabudowań oraz o ustawienie pojemników do segregacji odpadów na ul. Adamowo i ul. Gołanickiej. Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radna Hanna Michalska przekazała wniosek mieszkańców Jezierzyc Kościelnych i Zbarzewa o zaplanowanie w budżecie gminy projektu rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych z przeznaczeniem na utworzenie drugiego oddziału przedszkola dla dzieci 3 i 4 letnich.
Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Ryszard Lipowy poinformował o wyrwie przy studzience kanalizacji deszczowej przy drodze w Bukówcu Górnym w kierunku Boguszyna.
Radny Krzysztof Poprawski przekazał wniosek mieszkańców Bukówca Górnego o przeprowadzenie przetargu na wynajem kawiarni w Bukówcu Górnym. Obecnie lokal wynajmowany jest tylko na imprezy zamknięte oraz poinformował o nieprzejezdności na odcinku drogi w Bukówcu Górnym na ul. Drzymały.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Gronikach w drodze zamiany
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków spowodowała konieczność dokonania podziału działki nr 221/1 stanowiącej rów przecinający oczyszczalnię ścieków będący własnością Łukasza Hałupki oraz przeniesienia własności wydzielonego rowu na rzecz Gminy Włoszakowice.
Właściciel powyższej nieruchomości wyraził zgodę na jej zbycie na rzecz Gminy w zamian za nabycie części działki nr 208 położonej w Grotnikach, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej las kl. V, położonej w Grotnikach, oznaczonej numerem działki 208/1 o pow. 0,1033 ha za teren przemysłowy i rów, położony w Grotnikach, oznaczony numerem działki 221/7 o pow. 0,1033 ha.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł E Nr X/66/2011
-------------------------------------------------


- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że właściciel działki nr 554/9 i 554/10 we Włoszakowicach, Pan Mariusz Jagodziński zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z prośbą o umożliwienie kupna działki nr 1122/2 znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie jego nieruchomości. Działka ta jest własnością Gminy stanowi pas zieleni.
W związku z faktem, że przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje również z innymi nieruchomościami wystąpiono do pozostałych właścicieli o złożenie deklaracji dotyczącej chęci nabycia części lub całości działki nr 1122/2.
W uzgodnieniu z włascicielami działek sąsiednich z przedmiotowego gruntu wydzielona została działkę nr 1122/4 z przeznaczenie do zbycia. Działka ta stanowi resztę pasa zieleni, który w większości został zbyty na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach oznaczonej numerem działki 1122/4 o powierzchni 0,0125 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł E Nr X/67/2011
-------------------------------------------------


- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że właściciele działki nr 50/1, zwrócili się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Włoszakowice.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem działki 50/1, o powierzchni 0,0059 ha, stanowiącej własność Eleonory i Włodzimierza Maszner, z przeznaczeniem pod ustanowienie miejsca ochrony pamięci narodowej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł E Nr X/68/2011
-------------------------------------------------


Ad. 6. Wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.
Informację dotyczącą wyboru ławników przedstawił Aleksy Zaremba przewodniczący zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję w latach 2012-2015 stwierdzając, że na ustaloną dla Gminy Włoszakowice liczbę wybieranych ławników tj.:
1 ławnik do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie,
2 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
zgłoszono:
- do Sądu Okręgowego w Poznaniu: jednego kandydata - Iwonę Ruszkowską
- do Sądu Rejonowego w Lesznie: jednego kandydata – Irenę Grycz
- do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: nie zgłoszono żadnego kandydata.
Procedurę przyjmowania kandydatów na ławników rozpoczęto po uzyskaniu od Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu informacji o ilości ławników, jaką ma wybrać Rada Gminy Włoszakowice. Informacja wpłynęła do Urzędu Gminy 28 maja 2011 r. Termin zgłaszania kandydatów do 30 czerwca 2011 r.
Zasady zgłaszania i warunki jakie winni spełniać kandydaci zmieniły się w ciągu podanego wyżej terminu i tak:
- do 13 czerwca 2011 r. obowiązywały zasady określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami),
- od 14 czerwca 2011 r. obowiązywały zasady po zmianie ustawy nowelizacją z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Przed nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych dokonano zgłoszenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie – kandydata Iwonę Ruszkowską zam. Krzycko Wielkie.
Zgłoszenia dokonano na karcie zgodnej ze wzorem obowiązującym przed nowelizacją ustawy.

Do zgłoszenia załączono:
- wyrażenie zgody na kandydowanie;
- informację z Krajowego Rejestru Karnego;
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
- trzy aktualne fotografie.
Zgłoszenia dokonał uprawniony podmiot - prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu

Po nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powsechnych dokonano zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Lesznie - kandydata Irenę Grycz zam. Włoszakowice.
Zgłoszenia dokonano na karcie zgodnej ze wzorem obowiązującym po nowelizacji ustawy.
Do zgłoszenia załączono:
- wyrażenie zgody na kandydowanie;
- informację z Krajowego Rejestru Karnego;
- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
- oświadczenie, że nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej;
- dwa zdjęcia.
Zgłoszenia dokonało 53 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Włoszakowice.
Dokumenty opatrzone są datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed datą zgłoszenia
Zespół zapoznał się z pismem Dyrektora Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości wyjaśniające, ze dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznane za prawidłowe.
W związku z tym Zespół stwierdził, że wymogi formalne stawiane kandydatom na ławników zostały spełnione.
Zespół nie wniósł zastrzeżeń do zgłoszonych kandydatów i złożył do Rady wniosek o dokonanie ich wyboru na ławników na kadencję 2012-2015.
Protokół z posiedzenia zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję w latach 2012-2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie
W celu przeprowadzenia wyborów tajnych zaproponowano do składu Komisji Skrutacyjnej następujących kandydatów:
Krzysztofa Poprawskiego
Hannę Michalską
Mirosławę Urbaniak
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Z przeprowadzonych wyborów ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję 2012-2015 protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący Krzysztof Poprawski informując, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym na 14 radnych oddano głosów ważnych 14, nieważnych głosów nie było.
Za wyborem kandydata Iwony Ruszkowskiej na ławnika głosowało 14 radnych, przeciwnych nie było. Komisja stwierdziła, że kandydat Iwona Ruszkowska uzyskała wymaganą ilość głosów i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję 2012 – 2015.
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
U C H W A Ł E Nr X/69/2011
-------------------------------------------------


Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Lesznie
W celu przeprowadzenia wyborów tajnych zaproponowano do składu Komisji Skrutacyjnej kandydatów jak w przypadku poprzednich wyborów uzyskując ich zgodę na pracę w Komisji. Z przeprowadzonych wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję 2012-2015 protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący Krzysztof Poprawski informując, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym na 14 radnych oddano głosów ważnych 13, nieważny 1 głos.
Za wyborem kandydata Ireny Grycz na ławnika głosowało 11 radnych, przeciwnych było 2 radnych. Komisja stwierdziła, że kandydat Irena Grycz uzyskała wymaganą ilość głosów i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Lesznie na kadencję 2012 – 2015.

Rada Gminy Włoszakowice podjęła
U C H W A Ł E Nr X/70/2011
-------------------------------------------------

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzycku Wielkim.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzycku Wielkim w kwocie 85.000 zł na zakup samochodu strażackiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł E Nr X/71/2011
-------------------------------------------------


Ad. 8. Zmiana budżetu Gminy Włoszakowice na 2011 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że planuje się zwiększyć łączną kwotę dochodów wydatków budżetu na 2011 rok o 4.093,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 29.362.626,00 zł, a łączna kwota wydatków wyniesie 40.929.507,00 zł.
W dochodach planuje się: zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych przez GOPS w kwocie 4.093,00 zł i przeniesienie mylnie wprowadzonego zwiększenia opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
W wydatkach planuje się następujące zmiany:
1. zwiększenie środków: dla OPS o kwotę 4.093,00 zł: dla ZS w Krzycku Wielkim na dodatkowe prace remontowe (kominy, instalacja odgromowa, kratki wentylacyjne, wzmocnienie dachu) 18.600,00 zł; dla ZSO we Włoszakowicach (daszki nad wejściami) 15.300,00 zł; dla ZDG przeznaczone na zwiększony zakres zadań 35.800,00 zł; środki realizowane przez Urząd Gminy 50.300,00 zł (w tym na: remont pomieszczeń w hali pod ŚDS 20.300,00 zł; modernizacja dachu na budynku ŚDS 20.000,00 zł; dotacja dla GOK-u 10.000,00 zł),
2. zmniejszenie środków dla UG na sprawy dotyczące rolnictwa o120.000,00 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł E Nr X/72/2011
-------------------------------------------------


Ad. 9. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uzasadnienie do uchwały wyjaśniając, że teren opracowania planu będącego przedmiotem uchwały położony jest nad Jeziorem Dominickim w letniskowej miejscowości Dominice.
Jest to łąka klasy V oraz nieużytki wykorzystywane obecnie jako teren rekreacyjny.
Istniejąca już na tym obszarze zabudowa letniskowa uzasadnia potrzebę opracowania planu miejscowego.
Uwag nie było. Rada Gminy przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach od Nr 26/2 do 26/22 oraz od Nr 26/25 do 26/29, zlokalizowanych w obrębie miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice.
Przedmiotem planu będzie przeznaczenie ww. obszaru na tereny zabudowy letniskowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł E Nr X/73/2011
-------------------------------------------------

Ad. 10. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej w Poznaniu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła zażalenie z dnia 18 sierpnia 2011r. Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Poznaniu na działania Wójta Gminy Włoszakowice
Rada Gminy Włoszakowice szczegółowo przeanalizowała zgromadzony materiał. (...)
Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
W związku z informacją o kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej podczas Jarmarku Rolniczego w Bukówcu Górnym i Pikniku Ekologicznego Rada Gminy Włoszakowice przyjęła jednogłośnie stanowisko wyrażając swoją dezaprobatę wobec działań Izby, szczególnie wysokości nakładanych mandatów. Stanowisko stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku X Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06