OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (2011-2023)

Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (2011-2023)

Numer dokumentu: 73
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 73/ 2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2011 - 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012 - 2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Wójt Gminy

Stanisław Waligóra 

UCHWAŁA NR

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice

na lata 2012 - 2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami ) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2012-2023 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2011 - 2023.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06