OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy

Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie projektu budżetu Gminy

Numer dokumentu: 74
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 74/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2012 rok
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, pozycja 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały „w sprawie budżetu na 2012 rok” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzania,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2011 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 74/2011

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 14 listopada 2011 roku

 

UCHWAŁA NR .......................................

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia ..........................................................

 

w sprawie: budżetu na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 28.295.261,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.906.851,00 złotych,

- dochody majątkowe w kwocie 3.388.410,00 złotych.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.327.632,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.682.510,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 31.876.261,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały , w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.476.791,00 złotych, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.090.639,00 złotych, w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.729.720,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.360.919,00 złote,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.276.700,00 złotych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.802.161,00 złotych,

d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 280.000,00 złotych.

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 9.399.470,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.399.470,00 złotych, z czego na:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.480.559,00 złotych,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.327.632,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

3) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.480.559,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.581.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.981.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.400.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.276.700,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 55.000,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 55.000,00 złotych.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 148.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.900.000,00 złotych, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.581.000,00 złotych,

3) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,00 złotych.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 2009 roku do wysokości 5.981.000,00 złotych.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,

b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 67.507,00 złotych,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000 złotych,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 74/2011

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 14 listopada 2011 roku

 

 

 

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok

 

 

 

I Dochody

 

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 28.295.261 złotych. Składają się na nie subwencja, dotacje, udziały w podatkach będących dochodami państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.

Subwencja to kwota ogółem 11.676.892 złote i składa się ona z części oświatowej w wysokości 9.179.965 złotych oraz części wyrównawczej w kwocie 2.496.927 złotych zawierającej kwotę podstawową 1.720.310 złotych i kwotę uzupełniającą 776.617 złotych.

Gmina jak zwykle otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.326.168 złotych oraz na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 44.932 złote. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i meldunków w kwocie 64.900 złotych, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 2.911.300 złotych, prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 340.200 złotych i opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.768 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby w kwocie 1.979 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 13.935 złotych, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 21.964 złote oraz prowadzenia GOPS-u 7.054 złote. Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców zagwarantowano 1.464 złote jako dotacja na zadanie zlecone. Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami, mamy otrzymać dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do realizowanej Termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach w kwocie 199.692 złote oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do realizowanego i planowanego do zakończenia zadania Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice w kwocie 2.255.230 złotych oraz planowanej do wykonania w roku 2012 Budowy ścieżki rowerowej z Włoszakowic do Bukówca Górnego w kwocie 227.588 złotych. Dotacja innego typu to dotacja z Gminy Święciechowa przekazana na realizację zadania wspólnego, jakim jest uczęszczanie dzieci z jej terenu do oddziału przedszkolnego w Krzycku Wielkim zadeklarowana w wysokości 16.000 złotych.

Jako udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów zaprognozowało 3.653.620 złotych, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 446.380 złotych. Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych dochody podatkowe pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 327.165 złotych. Podatki pobierane bezpośrednio w urzędzie gminy ( rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, odsetki za zwłokę ) planuje się zrealizować w kwocie 4.305.000 złotych. Opłaty podatkowe ( targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna, inne lokalne i różne ) szacuje się w wysokości 109.400 złotych. Szczególną opłatę stanowi opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 150.000 złotych. Oddzielną pozycją jest rekompensata utraconych dochodów w podatkach z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu areału pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości otrzymanej w roku 2011 i wynoszącej 2.200 złotych. Dochody z majątku wraz z odsetkami od ich nieterminowych wpłat szacuje się na 1.132.180 złotych, uzyskane przez ZDG poza opłatami 242.888 złotych, przez Przedszkole 96.200 złotych, w szkołach, szczególnie z odsetek bankowych 6.350 złotych, z zakresu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17.000 złotych, z odsetek i świadczonych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy 55.000 złotych. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z związaną z tym zakresem opłatą produktową przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu winny wynieść 55.000 złotych. Inne wpływy to środki na dofinansowanie własnych, już wykonanych inwestycji w kwocie 22.000 złotych, wpływy z pozostałych usług, sprzedaży, odzyskanego podatku vat itp. 125.500 złotych, zadeklarowane darowizny na paliwo dla Policji 9.000 złotych, należności uzyskane z tytułu odsetek bankowych środków budżetu 20.000 złotych.

Ponadto powyższe dochody należałoby jeszcze podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. dochody bieżące stanowiące 24.906.851 złotych i dochody majątkowe stanowiące 3.388.410 złotych. W skład dochodów majątkowych wchodzą omówione powyżej kwoty na dofinansowanie inwestycji zapewnione z WRPO i PROW w Poznaniu w wysokości 2.682.510 złotych i od mieszkańców w kwocie 22.000 złotych oraz kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku w wysokości 683.900 złotych. Wszystkie pozostałe wpływy zaliczane są do dochodów bieżących.

Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie zawartych umów ( WRPO i PROW ) oraz własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy prowadzących poszczególne zadania.

Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zleconych zadań z zakresu administracji rządowej dochodów w wysokości 33.800 złotych, z tego 12.000 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w ŚDS-ie i 21.800 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie mają swego odzwierciedlenia w uchwale budżetowej, gdyż nie stanowią dochodów budżetu tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

II Wydatki

 

Wydatki na rok 2012 zaplanowano w kwocie 31.876.261 złotych. Są to wydatki bieżące w kwocie 22.476.791 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 9.399.470 złotych. Pierwsze stanowią 71, drugie zaś 29 procent całości.

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe ( Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ) wynoszą 17.090.639 złotych, z czego 62 % przeznaczone jest na oświatę i jednocześnie dotyczy przede wszystkim wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 11.729.720 złotych, z czego 8.236.326 złotych ponoszone jest w oświacie oraz wydatków ponoszonych na wykonywanie ich statutowych zadań ( wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne ) w kwocie 5.360.919 złotych. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych ( wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. ) stanowiące 3.802.161 złotych, z czego 3.055.800 złotych wypłaca GOPS. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 1.276.700 złotych, z czego 40.000 złotych planowane jest dla Gminy Przemęt i 26.000 złotych dla Miasta Leszno jako dofinansowanie na dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające tam do przedszkoli, 224.000 przeznacza się na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i 986.700 złotych na działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego ( odsetki od pobranych kredytów i pożyczek ) w kwocie 280.000 złotych oraz środki na ewentualną spłatę poręczenia MZO Leszno w kwocie 27.291 złotych.

Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 9.399.470 złotych. Część wydatków realizowana jest w formie dotacji, a jest to kwota 50.000 złotych planowana jako dopłaty do zakupionych i instalowanych przez mieszkańców Gminy urządzeń służących ochronie środowiska, np. piec na ekogroszek. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 215.500 złotych, z czego 200.000 złotych na wykupy nieruchomości, 15.500 złotych na zakupy w ZDG ( wiata przystankowa i nożyce do żywopłotu ). Pozostała kwota, tzn. 9.133.970 złotych dotyczy wydatków inwestycyjnych w jednostkach budżetowych. Grupa zadań realizowana jest przy współudziale merytorycznym i nadzorczym Gminnego Zakładu Komunalnego przy obsłudze finansowej prowadzonej przez urząd i są to Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice za 3.642.120 złotych, dokończenie Termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach za 235.000 złote, kontynuacja Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach za 4.506.000 złotych. Na podobnej zasadzie, a więc poprzez obsługę finansową urzędu ale przy nadzorze i realizacji merytorycznej ZDG wykonywana będzie Budowa ścieżki rowerowej z Włoszakowic do Bukówca Górnego za 504.100 złotych. Poprzez urząd realizowana będzie Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice za 212.750 złotych natomiast Prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach poprzez Zarząd Dróg Gminnych za 34.000 złotych.

Przedstawiony projekt wydatków budżetu, a szczególnie wydatków majątkowych znacznie opiera się jak w roku ubiegłym, na realizacji dużych zadań, o dofinansowanie których Gmina bezskutecznie wnioskowała w ubiegłych latach do różnych funduszy. z związku z odmową, były przesuwane na lata następne i przedstawiane do dofinansowania ze środków unijnych. W roku 2011, który stał się rokiem przełomowym, realizuje się Budowę sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach ze środków własnych, przy przyrzeczeniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego o częściowym dofinansowaniu w końcowej fazie budowy. Rozpoczęto i realizuje się „Termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach” oraz „Przebudowę drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, na które to programy otrzymano dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozytywnie też zaopiniowano wniosek o dofinansowanie programu „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice„ , na co umowę podpisano dopiero w październiku 2011 roku. W tej sytuacji należy zadanie ująć w budżecie roku 2012 prawie w całości. W WFOŚiGW w Poznaniu podpisano umowę na pożyczkę przeznaczoną na modernizację oczyszczalni, co jest niezbędne, a nie ma możliwości uzyskania dofinansowania bezzwrotnego. Warunkiem jest rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2011 i kończąc w 2012. W ten sposób Gmina podjęła i kontynuuje olbrzymie wyzwanie i będzie robić wszystko aby przy zachowaniu wszystkich niezbędnych wymogów ostrożnościowych móc zrealizować zaplanowane zadania. Dodatkowo pojawiła się Budowa ścieżki rowerowej z Włoszakowic do Bukówca Górnego, na co Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a co bardzo usprawni i zabezpieczy ruch przy drodze uczęszczanej przez liczne pojazdy mechaniczne dla rowerzystów, którzy masowo korzystają z tego odcinka drogi.

W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice obecnie jest zobowiązana. Jeśli nie ma wydatków na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występuje ono w naszej Gminie.

 

III Przychody

 

W związku z występującym deficytem w planowanym budżecie niezbędne jest zabezpieczenie jego pokrycia przychodami. Na chwilę obecną, nie znając wyniku budżetu roku 2011, możliwe jest tyko wskazanie pożyczki lub kredytu. Będzie to pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 2.181.000 złotych uzyskana na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz kredyt z Banku wyłonionego w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych. W chwili obecnej Gmina posiada zadłużenie w ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w wysokości 7.500.000 złotych i możliwość wykorzystania pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 819.000 złotych wynikającej z wyżej przytoczonej umowy. W oparciu o aktualne wykonanie budżetu i plany co do realizacji zadania Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice poprzez przesunięcie go w znacznym zakresie na rok następny, wydaje się prawdopodobne, że nie będzie konieczności dalszego zadłużania się w roku bieżącym. Konkretne zmiany do planu budżetu na rok bieżący zostaną jednak wprowadzone w terminie późniejszym na sesji poprzez radę gminy.

 

 

 

IV Rozchody

 

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranego w roku bieżącym kredytu z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 2.400.000 złotych. Pożyczka z WFOŚiGW, zgodnie z umową, będzie spłacana od roku 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 74/2011

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 14 listopada 2011 roku

 

 

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków

budżetu Gminy Włoszakowice

za III kwartał 2011 roku

 

W okresie trzech kwartałów 2011 roku planowane w kwocie 29.362.626 złotych dochody zrealizowano w wysokości 23.045.768 złotych, co stanowi 78 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4.048.737 złotych na 5.289.480 planowane co wynosi 77 %. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 18.997.032 złotych na 24.073.146 złotych planowane stanowiące 79 %. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.

W tym samym okresie planowane w kwocie 40.929.507 złotych wydatki wykonano w kwocie 27.034.813 złotych, co stanowi 66 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11.934.271 złotych na planowane 19.034.336 złotych, czyli w 63 %. Są zadania, które już zakończono, szczególnie planowane konkretne zakupy inwestycyjne ( piec, kosiarka, samochód ), niektóre mniejsze zadania z zakresu kanalizacji i wodociągów, przekazanie środków na objęcie udziałów w MZO w Lesznie oraz przekazanie dotacji ( GOK, OSP Krzycko Wielkie ). Inne zadania są w trakcie realizacji, są też takie które rozpoczną się w okresie czwartego kwartału lub też w tegorocznym budżecie zostaną pominięte. Wydatki majątkowe realizowane są przede wszystkim w urzędzie ( 6.142.849 złotych ) i Zarządzie Dróg Gminnych ( 5.791.422 złote ). Do końca bieżącego roku planuje się zakończyć następujące przedsięwzięcia: przebudowę drogi gminnej nr 712640P w Bukówcu Górnym, budowę kompleksu sportowego - " Moje boisko ORLIK 2012" i budowę sali środowiskowo-sportowej przy ZSO we Włoszakowicach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.100.542 złote na 24.073.146 złotych planowane, czyli również w 63 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana była poprzez Zespoły Szkół. Łącznie było to 6.117.254 złote, z czego w ZS w Bukówcu Górnym 982.738 złotych, w ZS w Dłużynie 779.425 złotych, w ZS w Jezierzycach Kościelnych 800.044 złote, w ZS w Krzycku Wielkim 1.056.352 złote, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 2.498.695 złotych. Przedszkole wydatkowało 772.754 złote, GOPS 2.521.165 złotych, w tym na świadczenia społeczne 2.245.869 złotych, ŚDS 369.117 złotych, ZDG 1.507.464 złote i urząd gminy 3.812.788 złotych, z czego na dotacje na działalność bieżącą przedszkoli i instytucji kultury 826.218 złotych i obsługę długu 90.487 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia łącznej kwoty wydatków na różne rodzaje i grupy w stosunku do całego budżetu.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 74/2011

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 14 listopada 2011 roku

 

 

Informacja o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2011 roku

 

 

Dochody na 30 września 2011 roku, jak już wspomniano, zostały zrealizowane w kwocie 23.045.768 złotych, co stanowi 78 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 27.034.813 złotych, czyli wykonano je w 66 %. Wynikiem jest uzyskany deficyt w kwocie 3.989.045 złotych. Ponadto budżet zasila nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 451.370 złotych. W roku bieżącym Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.700.000 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków ( na koniec września do spłaty pozostało 500.000 złotych ), kredyt długoterminowy w kwocie 7.500.000 złotych z planowanych 10.747.881 złotych na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu do kwoty 819.000 złotych na dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków. Spłata rat kredytu długoterminowego oraz pożyczki przewidziana jest od roku 2012. Innych zobowiązań z tytułu zadłużeń Gmina nie posiada. Kwota zobowiązań wykazana na koniec III kwartału w wysokości 5.751 złotych dotyczy Przedszkola w wysokości 81 złotych i Urzędu w wysokości 5.670 złotych. Jest to zobowiązanie wymagalne i dotyczy zapłaty należności za 3 faktury z tytułu dostaw towarów i usług. W roku bieżącym Gmina ma zaplanowaną rezerwę na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 20.468 złotych. Poręczenie to dotyczy spłaty zobowiązań MZO w Lesznie w związku z pobranym przez niego kredytem na budowę zakładu przerobu śmieci w Trzebani i stanowi pierwszą ratę z łącznej kwoty 409.270 złotych, wymagalne w poszczególnych latach do roku 2023. W związku z projektem budżetu na rok 2012 zobowiązującym do kontynuacji, wykonania i rozpoczęcia dużych przedsięwzięć, na które Gmina ma zabezpieczone w umowach środki na dofinansowanie, występuje potrzeba pobrania dalszych pożyczek i kredytów aby tym zadaniom podołać. Rok 2012 będzie kolejnym po 2011 rokiem w zakresie zadłużenia się jednostki, przy jednoczesnym pozyskaniu dużego majątku. Gospodarkę finansową planuje się prowadzić tak, aby przy obecnych realiach dochodowych przestrzegać obowiązujące przepisy i wskaźniki zadłużenia. Do zakończenia przewiduje się zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice", "Termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach" oraz "Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach".

 

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06