OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: XI
Numer sesji: 84
Rok: 2011

UCHWAŁA NR XI/84/ 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 listopada 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 104.452,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 66.889,00 złotych i kwotę dochodów majątkowych o 37.563,00 złote.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.878.864,00 złote, w tym dochodów bieżących 24.551.821,00 złotych i dochodów majątkowych 5.327.043,00 złote.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 2.582.548,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 227.752,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 22.534.709,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 180.550,00 złotych i ogółem wynoszą 16.905.791,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 34.476,00 złotych i ogółem wynoszą 10.703.398,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 146.074,00 złote i ogółem wynoszą 6.202.393,00 złote,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 30.000,00 złotych i ogółem wynoszą 1.249.484,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 29.202,00 złote i ogółem wynoszą 3.894.318,00 złotych,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 147.116,00 złotych,
5)) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 12.000,00 złotych i wynoszą 338.000,00 złotych.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności przeniesienia w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. W wyniku dokonanych zmian ogólna kwota wydatków majątkowych zmniejsza się o 2.810.300,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i wynosi 16.224.036,00 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 16.217.436,00 złotych, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynoszą 7.432.381,00 złotych,
b) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek wynoszą 328.339,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wynoszą 6.600,00 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 38.758.745,00 złotych, w tym wydatków bieżących 22.534.709,00 złotych i wydatków majątkowych 16.224.036,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o 2.687.000,00 złotych i po zmianie wynosi 8.879.881,00 złotych.

§ 4. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów do wysokości 9.213.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 11.879.881,00 złotych, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do 8.879.881,00 złotych.

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 8.879.881,00 złotych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:

1. Po stronie dochodów dokonano zwiększenia w związku z otrzymanymi dotacjami Wojewody na wypłatę stypendiów uczniów o kwotę 11.089 złotych i na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych OPS-u o 4.000 złotych. Ponadto wprowadza się dofinansowanie z funduszu na dojazdy do gruntów rolnych ( Skażyn ) w kwocie 51.563 złote. Wprowadza się środki odzyskane z VAT-u w kwocie 191.000 złotych. Dokonuje się uaktualnień poprzez zwiększenie dochodów zrealizowanych powyżej planu o kwotę 106.800 złotych oraz zmniejszenie pozycji, których nie uda się zrealizować w wysokości planu o kwotę 260.000,00 złotych ( załącznik Nr 1 ).

2. Po stronie wydatków
1) wprowadza się środki dla:
a) GOPS-u 6.000,- zł w związku z otrzymaną dotacją,
b) ZSO w kwocie 51.050 złotych w związku z dodatkowymi pracami remontowymi,
c) ZS w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 50.000 złotych na wynagrodzenia oraz pochodne od nich na wniosek dyrektora,
d) ZDG w kwocie 20.000 złotych na dodatkowe prace w parku i przed pałacem,
2) umniejsza realizowane przez urząd gminy o kwotę 2.709.598 złotych, w czym zwiększa dotację dla GOK-u o 25.000 zlotych. Zmniejszenie to jest wynikiem urealnienia planowanych zadań, szczególnie inwestycyjnych ( przesunięcie realizacji uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice na rok przyszły - 2.440.000 złotych oraz zmniejszenie kosztów budowy sali poprzez odzyskanie Vat-u w kwocie 400.000 złotych ) oraz wprowadzeniem nowych ( urządzenie mieszkania w Krzycku Wielkim, prace remontowe w hali pod ŚDS, wykonanie zadaszenia oraz nawodnienia na boisku w parku, itd. ). Kwota 13.882 złote dotyczy wypłaty stypendiów, na które otrzymano dotację, wraz z wkładem własnym Gminy.
3) dokonuje się przesunięć między paragrafami na wnioski ŚDS, Przedszkola i urzędu gminy. (załącznik Nr 2, 3, 4, 5 ).

3. Efektem powyższych zmian jest zmniejszenie deficytu budżetu o 2.687.000 złotych, z czym wiąże się zmniejszenie planowanego zadłużenia, a to powoduje potrzebę zmniejszenia kwoty, do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki oraz wynikające z tego zobowiązania ( załącznik Nr 6 ).


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06