OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy

Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer uchwały: 89
Numer sesji: XII
Rok: 2011

UCHWAŁA NR XII/89/ 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 1.373.400,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących zmniejsza się o 126.600,00 złotych, a kwotę dochodów majątkowych zwiększa się o 1.500.000,00 złotych.
2. Dokonuje się przeniesień w podziałkach klasyfikacji dotacji dotyczących programów finansowanych z udziałem środków europejskich doprowadzając do zgodności z klasyfikacją ponoszonych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 31.264.595,00 złotych, w tym dochodów bieżących 24.437.552,00 złote i dochodów majątkowych 6.827.043,00 złote.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 112.519,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 108.019,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 22.655.059,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 224.626,00 złotych i ogółem wynoszą 17.154.565,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 69.763,00 złote i ogółem wynoszą 10.770.488,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 154.863,00 złote i ogółem wynoszą 6.384.077,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.249.484,00 złote,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 6.993,00 złote i ogółem wynoszą 3.889.494,00 złote,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 147.116,00 złotych,
5)) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 123.600,00 złotych i wynoszą 214.400,00 złotych.
3. W wyniku dokonanych zmian ogólna kwota wydatków majątkowych zwiększa się o 4.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały i wynosi 16.228.536,00 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 16.221.936,00 złotych, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynoszą 7.432.381,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
b) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek wynoszą 328.339,00 złotych,
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wynoszą 6.600,00 złotych.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 38.883.595,00 złotych, w tym wydatków bieżących 22.655.059,00 złotych i wydatków majątkowych 16.228.536,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o 560.881,00 złotych i po zmianie wynosi 7.619.000,00 złotych.

§ 4. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów do wysokości 8.652.119,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów do wysokości 1.033.119,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się kwotę wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o 20.000,00 złotych i ogółem wynoszą 168.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7. Zmniejsza się rezerwę ogólną, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 11.319.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7.619.000,00 złotych,
3) spłatę raty pobranego kredytu w kwocie 700.000,00 złotych.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 8.319.00,00 złotych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

1. W dochodach ( załącznik Nr 1 )
a) wprowadza się dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali w kwocie 1.500.000 złotych,
b) aktualizuje się niektóre pozycje poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wyszacowując spodziewane wykonanie w oparciu o wykonanie na koniec listopada,
c) dokonuje się przeniesień w podziałkach klasyfikacji dotacji dotyczących programów finansowanych z udziałem środków europejskich doprowadzając do zgodności z klasyfikacją ponoszonych wydatków ( załącznik Nr 4 ).

2. W wydatkach ( załącznik Nr 2 )
a) zwiększa się środki dla ZDG o kwotę 126.099 złotych z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań,
b) zmniejsza się środki dla UG o kwotę 13.580 złotych, co jest wynikiem aktualizacji planu względem wykonywanych zadań,
c) dokonuje się przeniesień w ramach przyznanych środków na wnioski ŚDS, Przedszkola, ZS w Bukówcu Górnym, ZS w Jezierzycach Kościelnych, ZSO we Włoszakowicach,
d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, zakup pontonu dla straży za kwotę 4.500 złotych ( załącznik Nr 3 ).

3. Zmniejsza się deficyt budżetu, z czym wiąże się możliwość zaciągnięcia niższego niż zakładano kredytu oraz częściowej spłaty pobranych wcześniej transz ( załącznik Nr 6 i Nr 7 ).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06