OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Numer uchwały: 2005/25/207
Numer sesji: 25
Rok: 2005Uchwała Nr XXV/207/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2005 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109, 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2005 określone w § 1 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 6.185- złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o 5.568,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2 ) wydatki zmniejszyć o kwotę 442.910,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały, a wydatki dotyczące zadań zleconych zwiększyć o 5.568,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
3 ) rezerwę ogólną zwiększyć o 13.400,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.


§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:


 1. po stronie dochodów 15.005.024,- złote, w tym dotacje na zadania zlecone 1.134.428,- złotych

 2. po stronie wydatków 16.409.224,- złote, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 1.134.428,- złotych,

 3. środki na rezerwę ogólną 86.139,- złotych.


§ 3

Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych jak w załączniku nr 4.


§ 4

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 7 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” o kwotę 855.883,- złote i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 2.359.068,- złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się przeniesień w wydatkach na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w § 6 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” i obecnie plan wydatków kształtuje się jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 6

Zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury określoną w § 5 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok o 16.600,- złotych i obecnie dotacja wynosi 572.100,- złotych, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 7

Zmienia się wieloletni program inwestycyjny na:
1 ) Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice, jak w załączniku nr 8 do uchwały,
2 ) Modernizację i rozbudowę gminnej sieci wodociągowej, jak w załączniku nr 9 do uchwały.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórZałącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/207/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2005 rokuPrzychody i rozchody budżetu gminy
na 2005 rokPlan
I Przychody 1.404.200,-

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 1.104.200,-
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 300.000,-


Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXV/207/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2005 roku


Wydatki inwestycyjne w roku 2005
Plan
I Modernizacja stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym
wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami 914.200,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 914.200,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 914.200,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 914.200,-
II Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 125.000,-
852 Pomoc społeczna 125.000,-
85203 Ośrodki wsparcia 125.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125.000,-
III Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym 1.230.000,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.230.000,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.230.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.230.000,-
IV Zakup wyposażenia dla posterunku policji 9.868,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 9.868,-
75403 Jednostki terenowe Policji 9.868,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.868,-
V Zakup sprzętu komputerowego i autowizualnego dla urzędu 52.000,-
750 Administracja publiczna 52.000,-
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52.000,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52.000,-
VI Zakup odkurzacza centralnego dla Zespołu Szkół w Dłużynie 10.000,-
801 Oświata i wychowanie 10.000,-
80101 Szkoły podstawowe 10.000,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,-
VII Zakup odkurzacza centralnego dla Przedszkola w Bukówcu G. 6.000,-
801 Oświata i wychowanie 6.000,-
80104 Przedszkola 6.000,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,
VIII Zakup komputerów dla Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim 12.000,-
801 Oświata i wychowanie 12.000,-
80101 Szkoły podstawowe 12.000,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,-

O G Ó Ł E M 2.359.068,-

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXV/207/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2005 roku


Środki uzyskane z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wykorzystanie w roku 2005


I. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,- zł
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

 • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej 125.000,-
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 125.000,-
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,-

II. Wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 125.000,- zł

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ):

851 Ochrona zdrowia 110.900,-
85153 Zwalczanie narkomanii 100,-
4300 Zakup usług pozostałych 100,-
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.800,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.000,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62.700,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.500,-
4300 Zakup usług pozostałych 20.300,-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.100,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.100,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14.100,-

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXV207 /2005 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 sierpnia 2004 roku


Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice

dla instytucji kultury w roku 2005.I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 400.000,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400.000,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400.000,-
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 400.000,-


II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 172.100,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172.100,-
92116 Biblioteki 172.100,-
2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 172.100,-O G Ó Ł E M 572.100,- zł


Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXV/207/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 sierpnia 2005 roku


Wieloletni program inwestycyjnyBudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice


 • Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy .


 • Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.


 • Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 • Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2005.


 • Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 3.547.250,-złote.


 • Wydatki do poniesienia

 • w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych,

 • w roku 2003 ogółem wynoszą 1.173.450,-złotych, w tym środki


zabezpieczone przez gminę 46.450,- złotych, otrzymane z SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych,
- w roku 2004 ogółem wynoszą 1.140.300,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę wraz z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 633.955,- złotych, przyznane ze SAPARD-u 506.345,- złotych
(Sapard II ),
- w roku 2005 ogółem wynoszą 1.230.000,- złote, w tym środki zabezpieczone przez Gminę, wraz z pożyczkami 1.230.000,- złote.


Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXV/207 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 sierpnia 2005 roku


Wieloletni program inwestycyjny


Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.


 1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim, budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo oraz modernizację stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności odpowiedniej ilości wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2005.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 1.647.833,- złote.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone
przez gminę 22.310,- złotych.
- w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).
- w roku 2004 ogółem wyniosą 286.003,-złote, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 149.248,- złotych, przyznane z
SAPARD-u 136.755,- złotych (Sapard II ).
w roku 2005 ogółem wyniosą 914.200,- złotych, całość zabezpieczona
przez Gminę.


Uzasadnienie:
Zmiany budżetu dokonuje się w związku z otrzymaniem dalszej dotacji na na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w kwocie 617,- złotych oraz na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w kwocie 5.568,- złotych. Zdarzenia te mają odzwierciedlenie w dochodach, wydatkach, dotacjach i ich wydatkowaniu. Ponadto dokonuje się zmian wysokości środków na zadania inwestycyjne w związku z przeprowadzeniem przetargów, co ma wpływ na zmianę wydatków, wydatków inwestycyjnych, wieloletnich programów inwestycyjnych, wysokości deficytu i przeznaczenia pozostałych środków na rezerwę oraz na inne zadania bieżące w jednostkach organizacyjnych Gminy ( UG, ZS w Bukówcu Górnym, Przedszkole we Włoszakowicach, ZDG, ZS w Jezierzycach Kościelnych, GOK ). Dokonuje się również przeniesień między paragrafami i rozdziałami w poszczególnych jednostkach na ich wnioski ( UG, ZSO Włoszakowice, ZS Bukówiec Górny, Przedszkole Jezierzyce Kościelne, Przedszkole Włoszakowice ).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06