OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/90/2011 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XIII/90/2011 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 90
Numer sesji: XIII
Rok: 2011

 

U C H W A Ł A NR XIII/90/2011

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 12 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :


§ 1.

  1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 roku, zmienionego uchwałą Nr XXXII/228/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 roku.

  2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice obowiązuje dla obszaru położonego w  miejscowości Dominice – działki o numerach ewidencyjnych od 26/2 do 26/29 i dotyczy wprowadzenia na tym obszarze terenu zabudowy letniskowej.

  3. Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice nie objęte niniejszą zmianą uznaje się za aktualne.


§ 2. Integralnymi załącznikami do uchwały są :

  1. Ujednolicony tekst Studium uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą – załącznik nr 1,

  2. Ujednolicony rysunek Studium uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, na który składają się następujące załączniki graficzne:

    1. Gmina Włoszakowice. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – mapa w skali 1 : 15 000 – załącznik nr 2A do uchwały,

    2. Gmina Włoszakowice. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – mapa w skali 1 : 15 000 – załącznik nr 2B do uchwały,

  3. Wykaz uwag i rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium – załącznik nr 3 do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

 


Zdjęcia dołączone:

   
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06