OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/91/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce

Uchwała Nr XIII/91/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce

Numer uchwały: 91
Numer sesji: XIII
Rok: 2011

 

UCHWAŁA NR XIII/91/2011

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2011r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice

 

§ 2

Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedmiotem opracowania będzie wyznaczenie obszaru wolnego od zabudowy jako cennego łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce wraz z określeniem sposobu zagospodarowania terenów w zakresie melioracji wodnej oraz systemów infrastrukturalnych.

 

§ 4

Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 14 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy przedkłada niniejszą uchwałę Radzie Gminy Włoszakowice.

Wobec zainteresowania potencjalnych inwestorów działkami budownictwa letniskowego, które miałyby zostać zrealizowane na terenie zlokalizowanym pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce jako cennego ekologicznie fragmentem gminy, w celu jego ochrony przed zmianą sposobu zagospodarowania, zaistniała potrzeba sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wymienionego w uchwale fragmentu miejscowości Dominice; według załącznika graficznego do niniejszej uchwały.

Stosownie, do art. 14 ust 5 ww. ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.

Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Gminy Włoszakowice łącznie z projektem niniejszej uchwały.

W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.

 

Wójt

Gminy Włoszakowice

Stanisław Waligóra

 

 

 

 

 

Analiza zasadności projektu uchwały Rady Gminy Włoszakowice

w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice, oraz stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.

 

Teren objęty sporządzeniem planu znajduje się na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie geodezyjnym Dominice, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

Obszar objęty niniejszą uchwałą wymaga ustalenia przeznaczenia terenu i określenia zasad zagospodarowania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego jako cennego obszaru przyrodniczego gminy.

Wójt Gminy Włoszakowice przeprowadził analizę stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice wraz ze zmianami.

Przewidywany sposób zagospodarowania terenu objętego uchwałą jest zgodny z ustaleniami obecnie obowiązującego Studium i został określony jako: tereny zielone – łąki, pastwiska.

Opracowanie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego fragmentu miejscowości Dominice pozwoli m.in. na:

  • ustalenie wymogów ładu przestrzennego,

  • zabezpieczenie cennego przyrodniczo fragmentu Gminy od realizacji zabudowy,

  • określenie zagospodarowania terenu w zakresie infrastruktury technicznej: rowy melioracyjne i drogi,

  • określenie wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

 

 

Wójt Gminy Włoszakowice

Stanisław Waligóra

 


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06