OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/92/2011 W sprawie: Odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XIII/92/2011 W sprawie: Odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Numer uchwały: 92
Numer sesji: XIII
Rok: 2011

 

Uchwała Nr XIII/92/2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

W sprawie: Odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się odstąpić od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla działek ewidencyjnych 714, 893 położonych w obrębie geodezyjnym Grotniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego

§ 2. Tracą moc uchwały:

  • Uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XIV/105/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla działek ewidencyjnych nr 714, 893 położonych w obrębie geodezyjnym Grotniki

  • Uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/259/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego


§ 3. Procedura formalno – prawna dla realizacji w/w uchwał nie została podjęta.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

 


Uzasadnienie do uchwały

Nr XIII/ 92/2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

W sprawie: Odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie, do art. 32 ust 1 w/w ustawy przeprowadzono analizę aktualności posiadanych dokumentów planistycznych i stwierdzono iż podjęte uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie są konieczne do realizacji z punktu widzenia rozwoju gospodarczo - społecznego Gminy Włoszakowice.

W przypadku ustaleń Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/259/2010 z dnia 21 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego, nie jest możliwe przeprowadzenie procedury planistycznej, w związku z niejasnym i nielogicznym przebiegiem granic w/w parku.

Procedura formalno – prawna dla realizacji w/w uchwał nie została podjęta.

W związku z powyższym rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06