OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/94/2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim, o numerze ewidencyjnym 544/11

Uchwała Nr XIII/94/2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim, o numerze ewidencyjnym 544/11

Numer uchwały: 94
Numer sesji: XIII
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr XIII/94/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzycku Wielkim, o numerze ewidencyjnym 544/11

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 6 pkt 2, art 28, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim obręb Krzycko Wielkie, oznaczonej numerem działki 544/11, o powierzchni 0,0982 ha; zapisanej w księdze wieczystej Nr KW PO1L/00046603/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

§ 2

Zwalnia się Wójta Gminy Włoszakowice z obowiązku zbycia nieruchomości opisanej w § 1 w drodze przetargu, jeśli sprzedawana będzie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej w postaci budowy stacji transformatorowo rozdzielczej WN-110/SN-15kV.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 r.


Dnia 28 listopada 2011r. do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., informujący, że zgodnie z otrzymaną informacją od Spółki ELEKTROBUDOWA S.A. (wykonawcy zadania budowy stacji transformatorowej WN/SN w miejscowości Krzycko Wielkie) powierzchnia działki nr 544/9, zakupionej w dniu 26 października 2011r. od Gminy Włoszakowice nie zapewnia możliwości wybudowania na jej terenie przedmiotowej stacji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się o zbycie w drodze bezprzetargowej, w ramach powiększenia przyległej nieruchomości wydzielonej działki nr 544/11 o powierzchni 0,0982 ha.
Art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), stanowi, że celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 powyższej ustawy Rada Gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
Pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. Dyrektor Oddziału Dystrybucji Poznań przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. Pan Kazimierz Pawlicki, pisemnie oświadczył, że ENEA Operator Sp. z o.o. spełnia warunki określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie, przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działalności statutowej spółki oraz dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową. Powyższe oświadczenie złożone zostało pod odpowiedzialnością karną z tytułu zeznawania nieprawdy lub zatajenia prawdy określonej w art. 233 kodeksu karnego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06