OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 2005/27/220
Numer sesji: 27
Rok: 2005

U C H W A Ł A nr XXVII/ 220/2005

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
----------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U z 2005 roku Nr 172, poz.1441 ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U z 2005 roku Nr 167, poz.1399)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:


1) od gruntów:


a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-3,61 zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł
od 1m2 powierzchni,


2) od budynków lub ich części:


a/ mieszkalnych - 0,56 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -14,00zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 8,58 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,71 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

3)  od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Traci moc uchwała nr XIX/149/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 roku .


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórUzasadnienie do uchwały Nr XXVII/ 220 /2005
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 listopada 2005
w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włoszakowice przez cały rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Zgodnie z zapisem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ; tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze zmianami górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznemu podwyższeniu zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy.
Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych i opłatach lokalnych na rok 2006.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06