OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy

Uchwała Nr XIII/95/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy

Numer uchwały: 95
Numer sesji: XIII
Rok: 2011

UCHWAŁA NR XIII/95/ 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 402,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 402,00 złote.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 402,00 złote, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.698.053,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 31.264.997,00 złotych, w tym dochodów bieżących 24.437.954,00 złote i dochodów majątkowych 6.827.043,00 złote.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 402,00 złote oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 6.202,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 22.661.261,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 9.440,00 złotych i ogółem wynoszą 17.164.005,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 55.749,00 złotych i ogółem wynoszą 10.714.739,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 65.189,00 złotych i ogółem wynoszą 6.449.266,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 4.910,00 złotych i wynoszą 1.254.394,00 złote,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 6.252,00 złote i ogółem wynoszą 3.895.746,00 złotych,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 147.116,00 złotych,
5)) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 14.400,00 złotych i wynoszą 200.000,00 złotych.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 402,00 złote, co daje ogólną kwotę wydatków 3.698.053,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
4. W wyniku dokonanych zmian ogólna kwota wydatków majątkowych zmniejsza się o 5.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i wynosi 16.222.736,00 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 16.216.136,00 złotych, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich wynoszą 7.433.881,00 złotych,
b) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek wynoszą 328.339,00 złotych,
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wynoszą 6.600,00 złotych.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 38.883.997,00 złotych, w tym wydatków bieżących 22.661.261,00 złotych i wydatków majątkowych 16.222.736,00 złotych.

§ 3. Zestawienie udzielanych z budżetu dotacji po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4. Uaktualnia się wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich poprzez wprowadzenie kwot zadania Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:

1. W dochodach ( załącznik Nr 1 i 2 ) wprowadza się zwiększenie dotacji Wojewody Wielkopolskiego o 402 złote z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. W wydatkach ( załącznik Nr 2 i 4 )
1) zwiększa się wydatki realizowane przez GOPS związane z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o 402 złote,
2) dokonuje się przeniesień w ramach przyznanych środków na wnioski jednostek organizacyjnych tj. Przedszkola, Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym, Zespołu Szkół w Dłużynie, Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Dróg Gminnych i Urzędu Gminy,
3) w wydatkach majątkowych ( załącznik Nr 5 ):
a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, zakup urządzenia zwijającego i rozwijającego wykładzinę podłogową na sali za 35.000 złotych,
b) zwiększa się środki na zakup pontonu dla straży o kwotę 200 złotych,
c) zmniejsza się środki na:
- prace na obiektach sportowych ( boiska ) Gminy o 35.000 złotych,
- budowę i modernizację dróg gminnych o 4.000 złotych,
- zakupy inwestycyjne w ZDG o 2.000 złotych,
d) przenosi się wydatki dotyczące zadania Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice poprzez wyszczególnienie kwot dotyczących wydatków niekwalifikowanych, wydatków ponoszonych ze środków europejskich oraz ze środków własnych ( załącznik Nr 7 ).
4) w dotacjach udzielonych z budżetu Gminy ( załącznik Nr 6 ) zwiększa się środki dla:
a) Wielkoposkiej Izby Rolniczej odprowadzane jako składki o 210 złotych,
b) Gminy Przemęt na dzieci uczęszczające do przedszkola o 1.200 złotych,
c) Miasta Leszna na dzieci uczęszczające do przedszkola o 3.500 złotych.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06