OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/96/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012 - 2023

Uchwała Nr XIII/96/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2012 - 2023

Numer uchwały: 96
Numer sesji: XIII
Rok: 2011

UCHWAŁA NR XIII/96/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2012 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami ) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2012-2023 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2011 - 2023.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/96/2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 - 2010, założenia polityki finansowej państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy w odniesieniu szególnie do danych roku 2011 i 2012 oraz uaktualnionego wartościowo wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych tak z tytułu zobowiązań jak i udzielenia poręczenia wekslowego. Wyznacznikiem wymagalnego okresu opracowania WPF, tak jak w roku ubiegłym była Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2008 roku dotyczącej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego, zgodnie z którą poręczenie wekslowe obejmuje okres 13 lat, tj. od 2011 do 2023 roku. Wykazane kwoty poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach wynikają właśnie z tej uchwały.
Większość danych wyszacowanych w roku ubiegłym przy tworzeniu WPF na lata 2013 - 2023 pozostała niezmieniona. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim zadłużenia, a więc kwot pobranych i planowanych kredytów i pożyczek, ich rat oraz okresu spłaty. Do tworzenia prognozy przyjęto wytyczne z aktualnie zawartych umów oraz wyliczeń konieczności zadłużania się przy zachowaniu płynności finansowej. Jak już wskazywano w objaśnieniach do WPF z roku 2011, w budżecie oraz zmianach w roku 2011 oraz materiałach do projektu budżetu na rok 2012 Gmina podjęła olbrzymie wyzwanie, realizując kilka dużych, a jednocześnie niezbędnych zadań inwestycyjnych i będzie robić wszystko aby przy zachowaniu wszystkich niezbędnych wymogów ostrożnościowych móc zrealizować zaplanowane zadania. Są to Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach, Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym, Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice, Budowa sali środowiskowo- sportowej we Włoszakowicach, Rozbudowa i modernizacja oczyczszalni ścieków w Grotnikach, które wraz pomniejszymi stanowią koszt prawie jednorocznego budżetu z poprzednich lat.
W tej sytuacji widać niezbicie, że historyczne dane sa wytycznymi w zasadzie tylko do wysokości dochodów i częściowo wydatków, do czego też je wykorzystano przy pracach planistycznych już w roku ubiegłym. Wielkością, którą należało przewidzieć i uaktualnić, uwzględnić i wyszacować są coroczne kwoty zadłużenia i możliwości spłaty zaciągniętego długu, szczególnie w latach 2011 i 2012. W treści paragrafu 4 projektu uchwały przytoczona została ostatnia uchwała zmieniająca WPF na lata 2011 - 2023.
Jak wiadomo, w okresie do roku 2013 w sprawie określenia maksymalnej kwoty spłaty długu jak i wielkości zadłużenia się obowiązują zasady z poprzedniej ustawy o finansach publicznych. Od roku 2014 następuje systematyczny spadek zadłużenia, jednak możliwe do spłaty w poszczególnych latach kwoty należało wyliczyć i wykazać w wysokościach zachowujących zasadę art. 243 obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.
Biorąc to pod uwagę, w dalszych latach ujętych w prognozie nie ma możliwości wprowadzania znacznych zadań ani projektów inwestycyjnych. Następne dziesięć lat to dla Gminy okres przyhamowania, wyjścia z długu, ograniczenia wydatków majątkowych do niezbędnego minimum i prowadzenia bardzo rozważnej i oszczędnościowej gospodarki finansowej, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w załączniku Nr 1 jak i 3.
Omówione powyżej okoliczności wywarły wpływ na przygotowaną i przedstawioną Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Włoszakowice na lata 2012 - 2023, przy czym należy się spodziewać, że jakiekolwiek nawet nieznaczne odchylenia od założonych i przyjętych kwot mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian do przedkładanej WPF.
W sytuacji tej zdawało się zasadne uchylenie poprzednio sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej i zastąpienie jej przedkładanym projektem.
W przygotowanej uchwale uwzględniono zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wynikające z przedłożonej opinii o projekcie WPF.
Pojawienie się w wydruku nie wypełnionych kolum spowodowane zostało błędem natury technicznej programu Bestia. Wzkazane w opinii kolumny widoczne były tylko na podglądzie i w wydruku. Wszystkie dostępne na ekranie pozycje do edycji zostały wypełnione chociażby przez wpisanie "zera". Sprawę wyjaśniono z firmą prowadzącą, która uaktualniła niedostępną wcześniej do nas wersję. Ponadto uzupełniono dane w zakresie uzyskania wskaźników planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań/dochody ogółem uzyskując wskażniki wskazane przez RIO. W załączniku Nr 3 w punkcie 2 wprowadzono kwotę łącznego limitu zobowiązań stanowiącą sumę limitów wydatków z poszczególnych lat, tj. 540.000,00 złotych zamiast poprzedniech 600.000,00 złotych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06