OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie: budżetu na 2012 rok.

Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie: budżetu na 2012 rok.

Numer uchwały: 97
Numer sesji: XIII
Rok: 2011

UCHWAŁA NR XIII/97/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 28.295.261,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 24.906.851,00 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.388.410,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.327.632,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.682.510,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 31.876.261,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.476.791,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.094.549,00 złotych, w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.717.830,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.376.719,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.276.700,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.798.251,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 280.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 9.399.470,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.399.470,00 złotych, z czego na:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.480.559,00 złotych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.327.632,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
3) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.480.559,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.581.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.981.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.400.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.276.700,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 55.000,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 55.000,00 złotych.
§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 148.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.
§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytoerialnego w kwocie 33.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.981.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.581.000,00 złotych,
3) spłatę zobowiązań zaciągniętych w roku ubiegłym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,00 złotych.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 2009 roku do wysokości 5.981.000,00 złotych.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 52.507,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000 złotych,
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:
W przygotowanej uchwale budżetowej uwzględniono uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przedstawione w Uchwale Nr SO-0952/I/41/9/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2012 rok i wprowadzono następujace zmiany w stosunku do przedstawionego projektu uchwały budżetowej:
1. Zmieniono błędnie wpisaną kwotę limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 8.981.000,00 złotych stanowiącą sumę elementów składowych.
2. Uzupełniono treść uchwały o kwotę wysokości planu dochodów budżetu państwa zwiazanych z realizacją zadań zleconych oraz przedstawiono je w dodatkowym załączniku Nr 12.
3. Doprowadzono do zgodności kwot w dz. 801 rozdz. 80195 § 6057 i § 6059 we wszystkich załącznikach dotyczących wydatków, w których te pozycje występują.
4. Na najbliższej sesji, pierwszej w roku 2012 zostanie podjęta uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji w zakresie ochrony środowiska z dokonaniem zmiany, że dofinansowanie ma dotyczyć przede wszystkim zakupu i montażu piecy na ekogroszek, w związku z czym utrzymanie dotacji w kwocie 50.000,00 złotych w dz.900 rozdz. 90095 § 6230 jest uzasadnione. Środki nie zostaną uruchomione wcześniej niż zostanie uchwalona i wejdzie w życie przedmiotowa uchwała.
5.W podstawie prawnej wyeliminowano pkt 10 ust. 2 art. 18 ustawy o samorządzie gminnym w związku z nieujęciem w postanowieniach uchwały określenia sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, ponieważ taka dyspozycja znajduje się w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Umniejszono rezerwę ogólną o 15.000,00 złotych w zwiazku z potrzebą zabezpieczenia tych środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach na niezbędny zakup usług i materiałów.
7. Dokonano przesunięć między paragrafami, a co za tym idzie między grupami wydatków, co jest wynikiem zmian wprowadzonych przez jednostki organizacyjne w swoich projektach planów finansowych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06