OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Numer uchwały: 2005/29/241
Numer sesji: 29
Rok: 2005
U C H W A Ł A NR XXIX/ 241/2005

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Nr 179 poz.1485 z 2005r. / uchwala , co następuje :


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r. na terenie gminy Włoszakowice w kształcie i o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.P r z e w o d n i c z ą c a
R a d y G m i n y
(-) I r e n a P r z e z b ó r


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ /2005
z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy
WłoszakowiceGMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2006
ROZDZIAŁ I


Celem tego programu jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia materialnej pomyślności ludzi, krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych .

  • Realizacja powyższego nastąpi poprzez :

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych , podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2. Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania własne, takich jak:
  • zajęcia komputerowe w szkołach ,
  • zajęcia wyrównawcze w szkołach ,
  • zajęcia sportowo-turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy

3. Dofinansowanie letnich i zimowych obozów/kolonii z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania , pomocy psychospołecznej i prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez współdziałanie z Posterunkiem Policji we Włoszakowicach, ośrodkami zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zespołami szkół,
- organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- kierowanie na badania przez biegłego psychologa,
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
- pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w Poradni dla
Osób z Problemami Alkoholowymi,
- finansowanie obozów i kolonii z programem terapeutycznym,
- opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym .

5. Finansowe i organizacyjne wspieranie działań organizacji promujących bezalkoholowy sposób spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie imprez rozrywkowych,bezalkoholowych.ROZDZIAŁ II

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.


1. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka Komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.P r z e w o d n i c z ą c a
R a d y G m i n y
(-) I r e n a P r z e z b ó rUzasadnienie
Do Uchwały Nr XXIX/241/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W związku z tym istnieje potrzeba corocznego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06