OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XI/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.

Protokoł Nr XI/2011 z dnia 9 listopada 2011 r.

Numer dokumentu: XI
Rok: 2011P r o t o k ó ł Nr XI/2011
--------------------------------------------------
z XI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 9 listopada 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczania podatku rolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dłużynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
13. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych.
14. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15. Zmiana budżetu Gminy na 2011 rok.
16. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku Nadleśnictwa Kościan dotyczącego ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wąwóz Boguszyński”.
17. Sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych.
18. Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kontroli w GOPS.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej złożył radny Ryszard Lipowy.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z X Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2011 r. radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John – wnioskowała o zawiadomienie mieszkańców Krzycka Wielkiego o terminie otwarcia obiektu sportowego „Orlik”. Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Ryszard Lipowy – zwrócił się z pytaniem czy planuje wymianę dalszej części chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym – zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych.
Radna Zofia Strzymińska – wystąpiła w sprawie założenia oświetlenia ulicznego na ul. Chopina we Włoszakowicach. Ponadto wnioskowała o ustawienie koszy do śmieci na odcinku od kościoła do Toscani oraz oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach przy skrzyżowaniu z ul. Zalesie.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Radni przyjęli na 2012 rok następujące stawki podatku od nieruchomości:
- od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1m2 powierzchni, przy maksymalnej stawce 0,84 zł od 1m2 ,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - maksymalna stawka 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1m2 powierzchni przy maksymalnej stawce 0, 43 od 1m2 ,
d) pozostałych – zajętych pod drogi wewnętrzne 0,02 zł od 1m2 przy maksymalnej 0,43 zł od 1m2 ,
- od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – przy maksymalnej stawce 0,70 zł od 1m2,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -16,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 21,94 zł od 1m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - stawka maksymalna 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - stawka maksymalna 4,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej przy maksymalnej 7,36 zł m2,
f) od budowli - 2% ich wartości.

Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/74/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczania podatku rolnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Prezes GUS podał maksymalną cenę żyta do naliczania podatku rolnego tj. 74,18 zł/1dt (kwintal). Komisje postanowiły do naliczania podatku rolnego na terenie Gminy Włoszakowice cenę żyta obniżyć do kwoty: 50,00 zł/1dt (kwintal). Radni taka propozycję przyjęli. Wielkopolska Izba Rolnicza propozycję Komisji Rady Gminy Włoszakowice zaopiniowała pozytywnie ( załączniku nr 4).
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/75/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Radni postanowili dokonać zmiany stawek podatku od środków transportowych podnosząc tylko te stawki, które są niższe od minalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Pozostałe stawki przyjęto w wysokości roku poprzedniego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/76/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że w związku z planami budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Bukówiec Górny z miejscowością Włoszakowice, niezbędnym jest nabycie na rzecz Gminy Włoszakowice nieruchomości na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne w celu umożliwienia procedury wykupu nieruchomości.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/77/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jest zobowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę taką można na wniosek użytkownika wieczystego rozłożyć na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat.
Opłata rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Właściwa rada w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, może wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej.
Rada Gminy Włoszakowice ustaliła stopę procentową wysokości 9 % w skali roku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/78/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania.
Przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwały właściwej rady.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła o udzieleniu bonifikaty jeżeli użytkownik wieczysty nie ma zaległości wobec Gminy Włoszakowice z tytułu w podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz jeżeli opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo.
Ustalono bonifikatę w wysokości:
1) 10 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości przeznaczonych na cele rolne.
2) 10 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
3) 5 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż wyżej wymienione.
Przeznaczenie terenu określane będzie według stanu na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/79/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dłużynie.
Przeznaczona do nabycia droga stanowi część drogi łączącej miejscowość Dłużyna z miejscowością Charbielin. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i w celu umożliwienia procedury wykupu nieruchomości, podjęcie uchwały jest niezbędne.
Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie, działka Nr 133/2, o powierzchni 0,1500 ha, stanowiącej własność Pana Daniela Jagodzika, ustalając cenę nieruchomości na poziomie nie wyższym niż 10.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/80/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.


Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
Rada gminy ustala liczbę godzin w czasie których gminne przedszkola świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jednak w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie oraz ustala opłatę za dodatkowe godziny przebywania dziecka w przedszkolu i korzystania z zajęć.
Rodzice deklarują liczbę godzin przebywania dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. Opłatę pobiera się za 6,7,8 i 9 godzinę pobytu dziecka w placówce. Opłatę tą ustalono w wysokości 1.50 zł za jedną godzinę (bez kosztów kosztów wyżywienia dziecka).
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
Na drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do tego samego przedszkola opłatę obniża się o 50 %.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/81/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

Ad. 13. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych.
Wg obowiązującego do końca roku Statutu Sołectwa Jezierzyce Kościelne „kadencja sołtysa trwa 4 lata od dnia wyborów”. Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Jezierzycach Kościelnych odbyły się w 5 listopada 2007 r. W związku z zakończeniem kadencji sołtysa należało zarządzić wybory do samorządu tej wsi.
Rada Gminy zarządziła wybory w Jezierzycach Kościelnych na dzień 29 listopada 2011 r. wyznaczając na prowadzącego zebranie radną Irenę Przezbór.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/82/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Ad. 14. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Konieczność wprowadzenia zmian w WPF spowodowana została potrzebą uaktualnienia kwot wydatków przeznaczonych na Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice oraz zwiększenia o 30.000 złotych wydatków na Kompleksową usługę oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice.
W przypadku zadania Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice, w związku z późnym podpisaniem umowy na dofinansowanie tego projektu konieczne jeste przesunięcie realizacji głównych prac na rok następny.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/83/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

Ad. 15. Zmiana budżetu Gminy na 2011 r.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok o 104.452,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.878.864,00 zł.

Zwiększenia dotyczą dotacji Wojewody na wypłatę stypendiów o kwotę 11.089 zł i na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych OPS-u o 4.000 zł. Ponadto wprowadza się dofinansowanie z
funduszu na dojazdy do gruntów rolnych ( Skarżyń ) w kwocie 51.563 zł. Do budżetu wprowadza się środki odzyskane z VAT-u w kwocie 191.000 zł i dokonuje się uaktualnień poprzez zwiększenie dochodów zrealizowanych powyżej planu o kwotę 106.800 zł oraz zmniejszenie pozycji, których nie uda się zrealizować w wysokości planu o kwotę 260.000,00 zł.
Postanowiono zmniejszyć łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok o 2.582.548,00 zł.
Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 38.758.745,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/84/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.

Ad. 16. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku Nadleśnictwa Kościan dotyczącego ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wąwóz Boguszyński”.
Do Rady Gminy Włoszakowice wpłynął wniosek Nadleśnictwa Kościan o uznanie drzewostanów w leśnictwie Błotkowo za zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wąwóz Boguszyński”. Uzasadniając powyższy wniosek Nadleśnictwo Kościan wskazało, że: „Osobliwością jest drzewostan (wiek 169 lat) bukowy z domieszką dębu szypułkowego, dębu czerwonego, graba i sosny o zwartej powierzchni 4,19 ha, porastający okazały jar erozyjny.
W drzewach liczne dziuple zasiedlane przez ptaki i nietoperze. Drzewostan przecina ciek melioracyjny wpływający do rzeki Samicy. Na skarpach wąwozu występują liczne gatunki roślin”.
Wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Rada Gminy wyraziła negatywne stanowisko, gdyż Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem Nr 1/06 z dnia 19 stycznia 2006r. ustanowił obszar chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa” określając m.in. ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych:
1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej poprzez utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku;
3) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych aż do całkowitego ich rozkładu;
4) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych;
5) ochrona stanowisk chronionych gatunków, zwierząt i grzybów;
6) wykorzystanie lasów do celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych winno odbywać się w oparciu o wyznaczone szlaki oraz istniejące lub nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.
Mając na względzie fakt, że wnioskowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wąwóz Boguszyński” znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa” bezzasadne jest ustanawianie nowej formy ochrony przyrody.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
S T A N O W I S K O
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.

Ad. 17. Sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych przekazanych Radzie Gminy przez Wojewodę Wielkopolskiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego, przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, wójta Gminy Włoszakowice.
Sprawozdania stanowią załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 18. Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kontroli w GOPS.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo Wojewody Wielkopolskiego w dnia 29 lipca 2011 r. zawiadamiające o kompleksowej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach oraz pismo z dnia 28 września 2011 r. zobowiązujące przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o podjętych czynnościach dotyczących zaleceń pokontrolnych.
Pisma stanowią załącznik nr 18 do protokołu.
Do zaleceń pokontrolnych ustosunkowała się kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach Elżbieta Guć. Zlecenia pokontrolne stanowią załącznik nr 19 do protokołu.
Radni przyjęli bez zastrzeżeń czynności podjęte przez przewodniczącą Rady Gminy, a przekazane w piśmie do Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2011 r. jak w załączniku nr 20 do protokołu.

Ad. 19. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 20. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XI Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06