OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XII/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.

Protokoł Nr XII/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.

Numer dokumentu: XII
Rok: 2011

P r o t o k ó ł Nr XII/2011
--------------------------------------------------
z XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 12 grudnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje radnych.
5. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
8. Uchylenie uchwały w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.
9. Zmiana budżetu gminy na 2011 r.
10. Opinie dotyczące celowości budowy dróg w Dłużynie i w Skarżyniu.
11. Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej złożyła radna Krystyna John.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XI Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Stefan Lis wnioskował o podanie:
składu Zarządu GZK Sp. z.o.o.
- informacji dotyczącej przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy „zarządzanie salą gimnastyczną”
- zarządzania obiektem „Orlik”.
Interpelacja stanowi załącznik nr 2 protokołu.
Radna Hanna Michalska – wnioskowała o poszerzenie drogi polnej w Jezierzycach Kościelnych (obsunięta skarpa utrudnia mijanie się pojazdów).

Ad. 5. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zmiany budżetu Gminy na 2011 r. wprowadziły konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XII/85/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.
1.
2. Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Irena Przezbór poinformowała, że Rada Gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe inne niż ustawowe.W związku z powyższym rada gminy dokonała ujednolicenia obowiązujących na terenie gminy zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzając dodatkowo zwolnienia w podatku nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) związanych z zarządzaniem drogami publicznymi i zajętych pod sale sportowe i boiska do gier zespołowych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XII/86/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Zgodnie z przepisami ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych; o podatku rolnym; o podatku leśnym Rada Gminy ma obowiązek określić w drodze uchwały wzory formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XII/87/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. 8. Uchylenie uchwały w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, proponowana do uchylenia uchwała określała zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości. Przedsiębiorca, który zamierzał skorzystać z pomocy regionalnej zobowiązany był do dokonania w terminie 31 grudnia 2006 roku zgłoszenia Wójtowi zamiaru korzystania z pomocy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne pismo w sprawie zamiaru korzystania z pomocy publicznej. Wobec powyższego zachodzi konieczność uchylenia uchwały.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XII/88/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 9. Zmiana budżetu gminy na 2011 rok.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 r. o 1.373.400,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 31.264.595,00 zł.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2011 r. o 112.519,00 zł. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 38.883.595,00 zł.
Zmniejsza się deficyt budżetowy o 560.881,00 zł i po zmianie wynosi on 7.619.000,00 zł.
Na zwiększenie dochodów wpływ miała przede wszystkim dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowo-środowiskowej w kwocie 1.500.000 zł, a w wydatkach dodatkowe środki dla ZDG w kwocie 126.099 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XII/89/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad. 10. Opinie dotyczące celowości budowy dróg w Dłużynie i w Skarżyniu.
W miejscowości Skarżyń znajduje się droga o zdegradowanej nawierzchni betonowej, która obsługuje wyłącznie ruch lokalny, a w szczególności zapewnia dojazd do gruntów rolnych. Przystąpienie do realizacji budowy nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na odcinku drogi o długości 380,0 mb. pozwoli rozwiązać problemy komunikacji drogowej w tym rejonie Gminy.
Rada Gminy uznała za celowe przeprowadzenie inwestycji ww inwestycji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie O P I N I Ę
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

W miejscowości Dłużyna znajduje się droga o zdegradowanej nawierzchni brukowej, która obsługuje wyłącznie ruch lokalny a w szczególności ma zapewnia dojazd do gruntów rolnych.
Przystąpienie do realizacji budowy nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na odcinku drogi o długości 180,0 mb. w miejscowości Dłużyna pozwoli rozwiązać problemy komunikacji drogowej w tym rejonie Gminy.
Rada Gminy uznała za celowe przeprowadzenie ww. inwestycji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie O P I N I Ę
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ad. 11. Sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski.
Zapoznano się z wnioskiem złożonym przez Ryszarda i Donatę Grzesieckich w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zgodnie z wyjaśnieniem Wójta, że droga na ul. Strażackiej będzie budowana, a ewentualne wywłaszczanie odbywać się będzie na podstawie specustawy drogowej, stąd zbędne jest wykonywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Rada gminy w głosowaniu jednogłośnie odrzuciła wniosek.
Innych spraw i wniosków nie było.


Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice


Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06