OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Protokoł Nr XIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Numer dokumentu: XIII
Rok: 2011

P r o t o k ó ł Nr XIII/2011
--------------------------------------------------
z XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Otwarcia XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Dominice.
6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w miejscowości Dominice.
7. Odstąpienie od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Grotniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
8. Uchylenie uchwały w sprawie prowadzenia i regulaminu targowiska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Krzycku Wielkim.
10. Zmiany budżetu gminy na 2011 r.
11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
12. Uchwalenie budżetu Gminy na 2012 r.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni zapoznając się ze stanowiskiem Zarządu Dróg Powiatowych dotyczących wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego we Włoszakowicach polegającego na usytuowaniu przejść dla pieszych na ul. K. Kurpińskiego na wysokości sklepu „14” na skrzyżowaniu z ul. Zalesie przy parku oraz na skrzyżowaniu z ul. Spokojną. Warunki jakie należy spełnić skłoniły Radę do pozostawienia wniosku dot. przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Zalesie.
Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej złożyła radna Krystyna John.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z XII Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Bronisław Elimer – poinformował o wyrwie w asfalcie we Włoszakowicach na ul. Powstańców Wlkp.
Radni zgłosili również potrzebę innej organizacji ruchu przy wyjeździe z ul. Myśliwskiej na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach.
Wójt wyjaśnił, że naprawa drogi we Włoszakowicach ul. Powstańców Wlkp. zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych.
Natomiast skomunikowanie ul. Myśliwskiej z ul. Kurpińskiego zostanie rozwiązane przy planowanej budowie trzeciego pasa ul. K.Kurpińskiego.

Ad. 5. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Dominice.
Rada Gminy przyjęła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla terenu położonego w Dominicach na działkach o nr ewidencyjnych od 26/2 do 26/29. Teren podzielony jest na 25 działek. Pierwotnie teren stanowiły łąki oraz nieużytki. W wyniku zagospodarowania teren stracił całkowicie charakter łąki. Teren wywyższono poprzez nawiezienie gruntu z zewnątrz, zabudowano domkami letniskowymi i zagospodarowano zielenią. Na znacznej części terenu brak jest realnej możliwości przywrócenia pierwotnego sposobu użytkowania.
Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie terenu na teren zabudowy letniskowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XIII/90/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.

Ad. 6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w miejscowości Dominice.
Postanowiono przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na wokół kanału pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce uwzględniając zagospodarowanie tego terenu w zakresie melioracji wodnej oraz sysytemow infrastrukturalnych.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XIII/91/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 7. Odstąpienie od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Grotniki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Po przeprowadzeniu analizy posiadanych dokumentów planistycznych stwierdzono że podjęte uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie są konieczne do realizacji z punktu widzenia rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy Włoszakowice. W przypadku przystąpienia do zmiany planu dla obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego nie jest możliwe przeprowadzenie procedury planistycznej, w związku z niejasnym i nielogicznym przebiegiem granic tego parku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XIII/92/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.


Ad. 8. Uchylenie uchwały w sprawie prowadzenia i regulaminu targowiska.
Uchylane uchwały dotyczą udzielenia przez Radę Gminy zgody na prowadzenie targowiska przez Gminną Spółdzielnię „S.Ch” Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 33 oraz uchwalenia regulaminu dla tego targowiska.
Teren na którym prowadzone było targowisko obecnie przeznaczony jest na inne cele, stąd uchwały podjęte w tym zakresie stały się nieaktualne. Dla uporządkowania stanu aktualnego koniecznym stało się uchylenie ww. uchwał.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XIII/93/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Krzycku Wielkim.
Przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o., inwestor zadania budowy stacji transformatorowej WN/SN w miejscowości Krzycko Wielkie poinformował, że nabyta od Gminy działka nr 544/9 nie zapewnia możliwości wybudowania na jej terenie przedmiotowej stacji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się o nabycie od Gminy Włoszakowice w drodze bezprzetargowej, w ramach powiększenia przyległej nieruchomości wydzielonej działki nr 544/11 o powierzchni 0,0982 ha.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie ww. nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim, zwalniając Wójta Gminy Włoszakowice z obowiązku zastosowania procedury przetargowej, jeśli sprzedawana będzie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej w postaci budowy stacji transformatorowo rozdzielczej WN-110/SN-15kV.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XIII/94/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 10. Zmiany budżetu gminy na 2011 r.
Postanowiono zwiększyć łączną kwotę dochodów i wydatków budżetu na 2011 r. o 402,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 31.264.997,00 zł, a łączna kwota wydatków 38.883.997,00 zł.
W dochodach i wydatkach wprowadzono dotację Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Ponadto dokonano przeniesień w ramach przyznanych środków na wnioski jednostek organizacyjnych tj. Przedszkole; Zespoły Szkół: w Bukówcu Górnym, w Dłużynie, w Jezierzycach Kościelnych, w Krzycku Wielkim oraz Zespoł Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Gminnych i Urząd Gminy. W wydatkach majątkowych wprowadzono zakup urządzenia zwijającego i rozwijającego wykładzinę podłogową na sali za 35.000 zł; zwiększono środki na zakup pontonu dla straży o kwotę 200 zł oraz zmniejszono środki na prace na obiektach sportowych ( boiska ) Gminy o 35.000 zł; budowę i modernizację dróg gminnych o 4.000 zł; zakupy inwestycyjne w ZDG o 2.000 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XIII/95/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.
Ad. 11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pozytywną opinię z zastrzeżeniami o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice wydaną przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 8 do protokołu). Zastrzeżenia wyjaśniła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XIII/96/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ad. 12. Uchwalenie budżetu Gminy na 2012 r.
Radni zapoznali się z pozytywną opinią z uwagami o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2012 r. wydanej przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 10 do protokołu). Realizację uwag wyjaśniła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Ten sam podmiot wydał pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy (załącznik nr 11 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie U C H W A Ł Ę Nr XIII/97/2011
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Radny Zenon Poloch poinformował o zniszczonej barierce w Sądzi na drodze w kierunku Jezierzyc Kościelnyh.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XIII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06