OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 2005/27/221
Numer sesji: 27
Rok: 2005U C H W A Ł A nr XXVII/221/2005

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2005roku Nr 172, poz.1441 ) oraz art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1399)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się w podatku od nieruchomości:


1) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) stanowiące własność gminy, lub będące w posiadaniu lub w trwałym zarządzie instytucji kultury, ochrony przeciwpożarowej oraz gminnych jednostek budżetowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.


2) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle i grunty), które stanowią własność gminy lub będące w posiadaniu lub w trwałym zarządzie zajęte na działalność ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

3) nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług krawieckich, szewskich, wytwarzania mioteł i wyrobów wikliniarskich, rymarstwa.

§ 2.

Zwolnienie określone w § 1 ust. 3 stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. WE L 10 z 13.01.2001roku) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz.1291).

§ 3.

Traci moc uchwała nr XIX/153/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2004 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/ 221/2005r.

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia określonych przedmiotów opodatkowania takich jak budynek, budowla, grunty. Zwolnienia mają charakter przedmiotowy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06