OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Włoszakowice

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Włoszakowice

Numer uchwały: 2005/24/200
Numer sesji: 24
Rok: 2005
UCHWAŁA Nr XXIV/200/05
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 czerwca 2005 r.


w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Włoszakowice

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r. Nr 273 poz. 2703) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2004r. Nr 283 poz. 2841) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie przedłożony przez Wojewodę Wielkopolskiego projekt planu aglomeracji Włoszakowice:

  1. aglomeracja Włoszakowice o równoważnej liczbie mieszkańców 6700,

  2. aglomeracja obejmuje tereny gminy wiejskiej Włoszakowice objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Grotniki,

  3. obszar aglomeracji Włoszakowice swym zasięgiem obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy: Dominice, Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Sądzia, Dłużyna, Ujazdowo, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo, Boszkowo - wieś, Boszkowo - letnisko.

  4. obszar i granice aglomeracji przedstawione są na mapie w skali 1 : 25 000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/200/05
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 czerwca 2005r.W dniu 16 grudnia 2003r. Rząd RP zatwierdził Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, określający plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno - ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę zgodnie z zobowiązaniami akcesyjnymi wobec Unii Europejskiej. Program ten jednakże nie uwzględnił 50 % potrzeb województwa wielkopolskiego, dlatego Wojewoda Wielkopolski zgłosił konieczność weryfikacji Programu. Liczne protesty spowodowały, że została podjęta decyzja o weryfikacji programu.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych określa ilość aglomeracji włączonych w ten Program. Aglomeracje zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne wyznacza po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i zarządu województwa , wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego. Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. W oparciu o powyższe rozporządzenie oraz pisemną informację Wojewody Wielkopolskiego w dniu 09 lutego 2005r. został przedłożony Wojewodzie Wielkopolskiemu projekt planu aglomeracji Gminy Włoszakowice. W dalszej kolejności projekt został wstępnie zweryfikowany przez przedstawicieli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego razem z upoważnionym pracownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o reprezentującego Gminę Włoszakowice. To działanie dało podstawę, zgodnie z § 4 ust. 2 powyższego rozporządzenia, do złożenia Radzie Gminy Włoszakowice propozycji planu aglomeracji celem zaopiniowania jako projekt planu aglomeracji. Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu planu aglomeracji, uznaje się za jego pozytywne zaopiniowanie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06