OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włoszakowice i Boszkowo-Letnisko

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włoszakowice i Boszkowo-Letnisko


   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 264 poz. 4189  z dnia 4.10.2011 r. )

UCHWAŁA NR IX/ 64 /2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 sierpnia 2011 r.


w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włoszakowice i Boszkowo-Letnisko

Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy - “Jaśminowa” - drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 300/12 po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości, na której jest ona zlokalizowana, której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadaje się nazwę ulicy - „Wakacyjna” - drodze wewnętrznej położonej w Boszkowie-Letnisku stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 638/22 obręb Włoszakowice, której położenie i granice przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Nadaje się nazwę ulicy - „Brzegowa” - drodze wewnętrznej położonej w Boszkowie-Letnisku stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 635/10 obręb Włoszakowice, której położenie i granice przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Gminy nr IX/ 64 /2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.

ad §1. Z uwagi na powstające w rejonie ul. Dominickiej we Włoszakowicach aktualnie i w przyszłości budynki mieszkalne związane z podziałami nieruchomości oraz zachowania ich przejrzystości zachodzi konieczność nadania im numeracji porządkowej. Nazwę „ul. Jaśminowa” proponują we wniosku współwłaściciele tej drogi, stąd też zasadnym jest nadanie tej nazwy.

ad.§2,3 Z uwagi na położenie zabudowanych działek letniskowych przy zatoce Jeziora Dominickiego w rejonie ul. Turystycznej oraz konieczność uporządkowania i nadania numeracji za stosowne uważa się nazwę - “ul. Wakacyjna” i „ul. Brzegowa”


Zdjęcia dołączone:

   Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06