OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


   (uchwała ogłoszona:   Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  Nr 340 poz.5773  z dnia 13.12.2011 r.)


UCHWAŁA Nr XI/78/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 09 listopada 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 4 ust. 5, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2005r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2005r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami)

§ 2

Wysokość stopy procentowej o której mowa w § 1 ustala się na 9 % w skali roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 4 ust. 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 2005r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami) osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Opłatę taką można na wniosek użytkownika wieczystego rozłożyć na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat (art. 4 ust. 3). Opłata rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (art. 4 ust. 4). Właściwa rada w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej (art. 4 ust. 5).
Uwzgledniając konieczność zapewnienia właściwej polityki finansowej w tym odpowiedniego poziomu dochodów Gminy Włoszakowice oraz w celu uproszczenia procedury naliczenia rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zasadnym jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06