OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/100/2012 w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach

Uchwała Nr XIV/100/2012 w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach

Numer uchwały: 100
Numer sesji: XIV
Rok: 2012


UCHWAŁA Nr XIV/100/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana: Dz.U.z 2011 r. Nr 21 poz. 113) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


STATUT
Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach

§ 1
1. Środowiskowy Dom Samopomocy działa pod nazwą: „Środowiskowy Dom Samopomocy imienia Wernera Kenkel” we Włoszakowicach.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy imienia Wernera Kenkel we Włoszakowicach zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną Gminy utworzoną na podstawie uchwały Nr VIII/66/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 września 2003 r.
3. Dom działa jako jednostka budżetowa Gminy Włoszakowice w ramach przepisów ustawy o finansach publicznych.
4. Siedziba Domu mieści się we Włoszakowicach przy Placu 21 Października 4.
5. Obszar działania obejmuje teren gminy Włoszakowice.
6. Dom może również realizować świadczenia o charakterze ponadlokalnym, jeżeli zostaną zaspokojone potrzeby społeczności lokalnej.

§ 2
1. Na czele Domu stoi Kierownik, który kieruje pracą Domu i odpowiada za jego działalność.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Włoszakowice.
3. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad dzialnością Domu.
4. Pracowników Domu zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik.
5. Kierownik składa Radzie Gminy Włoszakowice oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach corocznie sprawozdanie z działalności Domu oraz przedstawia plan finansowy w zakresie działalności.

§ 3
1. Przedmiotem działania Domu jest udzielanie oparcia społecznego osobom przewlekle psychicznie chorym, osobom upośledzonym umysłowo oraz osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zwanym dalej uczestnikami.
2. Uczestnikiem może zostać osoba skierowana do Domu na podstawie decyzji administracyjnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
3. Dom jest przeznaczony dla 30 uczestników.

§ 4
1. Celem działania Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia uczestników, a w szczególności podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej i przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.
2. Cel swój Dom realizuje poprzez działania skierowane w stosunku do uczestników, w stosunku do rodzin oraz w stosunku do organizacji i instytucji.
3. Działania w stosunku do uczestników obejmują:
1) opiekę lekarską,
2) opiekę psychologiczną,
3) poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
4) treningi podnoszące poziom zaradności życiowej,
5) terapię zajęciową,
6) zajęcia kulturalno – oświatowe,
7) zajęcia rehabilitacyjno - rekreacyjne.
4. Działania w stosunku do rodzin dotyczą:
1) udzielania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych,
2) aktywizacji do współpracy na rzecz realizacji procesu rehabilitacyjnego członka rodziny.
5. Działania w stosunku do organizacji i instytucji obejmują:
1) inspirowanie i koordynowanie działań pomocowych na rzecz uczestników i ich rodzin,
2) podejmowanie działań na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 5
1. Działalność Domu finansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone gminie, z darowizn, środków własnych Gminy, jak również z innych źródeł.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy jednostki, którego wysokość wynika z budżetu uchwalonego przez Radę Gminy Włoszakowice.
3. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Kierownik oraz Główny Księgowy Domu.
§ 6
Szczegółowe zadania i organizację funkcjonowania Domu określa Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach ustalony przez Kierownika Domu w uzgodnieniu z Wójtem.

§ 7
1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.
2. Zmiany Regulaminu dokonuje Kierownik w uzgodnieniu z Wójtem.


§ 8
Traci moc: uchwała Nr XVIII/139/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 września 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach, uchwała Nr XXXI/250/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie zmiany statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach oraz uchwała Nr XXXVII/290/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06