OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/101/2012 w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XIV/101/2012 w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 101
Numer sesji: XIV
Rok: 2012


Uchwała Nr XIV / 101 / 2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lutego 2012 roku.

w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach.


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się statut Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/302/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WielkopolskiegoPrzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Załącznik
do Uchwały Nr XIV/101/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lutego 2012 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
WE WŁOSZAKOWICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach zwana dalej „Biblioteką”, jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Włoszakowice.
2. Biblioteka działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.),
3) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst: Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. ze zm.),
4) niniejszego statutu.

§ 2
1. Siedzibą Biblioteki są Włoszakowice.
2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Włoszakowice.
3. Biblioteka posiada Filie Biblioteczne w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim.

§ 3
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Włoszakowice, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

§ 5
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej,
3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
4) koordynacja działalności usługowej bibliotek w zakresie udostępniania literatury naukowej i popularnonaukowej,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 6
1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Wójta w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszego statutu.

§ 7
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej oraz obsługi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki oraz określa ich zakres obowiązków.
3. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

§ 8
Dyrektor i pracownicy powinni posiadać określone w odrębnych przepisach kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

§ 9
Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim służące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych.

§ 10
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym. Struktura i regulamin organizacyjny są zatwierdzane przez Wójta.

§ 11

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki i towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.IV. GOSPODRKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 12
1. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1 pkt. 3 niniejszego statutu.
2. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Włoszakowice, dochodów własnych oraz innych źródeł, w tym z darowizn i zapisów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 13
Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06