OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/102/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .

Uchwała Nr XIV/102/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .

Numer uchwały: 102
Numer sesji: XIV
Rok: 2012


U C H W A Ł A NR XIV/102/2012

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późn.zm./ Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok na terenie gminy Włoszakowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y    G M I N Y

(-) I R E N A   P R Z E Z B Ó RU z a s a d n i e n i eDo Uchwały Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28  lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W związku z tym istnieje potrzeba corocznego uchwalania programu przez Radę Gminy.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/102/2012
z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012


ROZDZIAŁ I


Celem tego programu jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia materialnej pomyślności ludzi, krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych .


Realizacja powyższego nastąpi poprzez :

1. Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:
- przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
- podejmowania czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu
- udział członka GKRPA w pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach rozwijających
zainteresowania własne, takich jak :
- zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w szkołach,
- zajęcia wyrównawcze w szkołach,
- zajęcia sportowo-turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy.
3.Dofinansowanie letnich i zimowych kolonii lub obozów dla dzieci i młodzieży z programem
profilaktyczno-terapeutycznym.
4.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez współdziałanie z jednostkami
Policji, zakładami opieki zdrowotnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zespołami szkół.
5. Organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,do
której zadań w szczególności należy
- kierowanie na badania przez biegłych sądowych
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
- pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w Poradni dla
osób z problemami alkoholowymi,
- opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
- obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
6. Finansowe i organizacyjne wspieranie działań organizacji promujących bezalkoholowy sposób spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie imprez rozrywkowych, bezalkoholowych:
- festynów szkolnych,
- programów profilaktycznych
- imprez sportowych
7. Realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie.
8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, a w szczególności:
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych
- dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi , młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych
dla nauczycieli, pedagogów.
- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku
życia.
9. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.
10. Edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej, a w szczególności:
- rozpowszechnianie informacji z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy w
zakresie problemów alkoholowych,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych /,broszury, plakaty, ulotki/ związanych z profilaktyką
problemów alkoholowych.
11. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców; w tym w szczególności:
- prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
- nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem
trzeźwości.
12. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi.
13.Działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie; w tym w
szczególności:
-zakup materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów podstawowej opieki
zdrowotnej.
14.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych


ROZDZIAŁ II

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.


1. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka Komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

(-) IRENA PRZEZBÓR
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06