OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/104/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włoszakowice

Uchwała Nr XIV/104/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włoszakowice

Numer uchwały: 104
Numer sesji: XIV
Rok: 2012


UCHWAŁA NR XIV/104/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2012 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włoszakowice

Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy - “Strumykowa” - drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 374/4 po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości, na której jest ona zlokalizowana, której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lutego 2012 r.

Z uwagi na powstałe budynki mieszkalne związane z podziałami nieruchomości oraz zachowania ich przejrzystości zachodzi konieczność nadania im numeracji porządkowej. Wzdłuż nieruchomości przebiega rów melioracyjny, stąd też nadanie nazwy drodze wewnętrznej we Włoszakowicach „ul. Strumykowa” jest jak najbardziej zasadne.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06