OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/107/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr XIV/107/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Numer uchwały: 107
Numer sesji: XIV
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XIV/107/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)


Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 8
Traci moc uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy

………………………………
Irena Przezbór


UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/107/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

W uchwale Nr 1/64/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Włoszakowice nr XII/87/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w części „F” we wszystkich załącznikach przedmiotowej uchwały i w załączniku Nr 4 w pkt. D.2.2. Wskazane nieprawidłowości zakwalifikowano jako nieistotne naruszenie prawa.
W związku z zaleceniami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonano następujących zmian:
- w załączniku nr 1 w części F – wyrażenie: „Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” zastąpiono zgodnie z wyjaśnieniem Kolegium RIO wyrażeniem: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.”
- w załączniku nr 2 w części G – wyrażenie: „Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” zastąpiono zgodnie z wyjaśnieniem Kolegium RIO wyrażeniem: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.”
- w załączniku nr 3 w części E – wyrażenie: „Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” zastąpiono zgodnie z wyjaśnieniem Kolegium RIO wyrażeniem: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.”
- w załączniku nr 4 w części F – wyrażenie: „Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” zastąpiono zgodnie z wyjaśnieniem Kolegium RIO wyrażeniem: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.”
- w załączniku nr 5 w części H – wyrażenie: „Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” zastąpiono zgodnie z wyjaśnieniem Kolegium RIO wyrażeniem: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.”
- w załączniku nr 6 w części F – wyrażenie: „Świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” zastąpiono zgodnie z wyjaśnieniem Kolegium RIO wyrażeniem: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.”
- w załączniku nr 4 w pkt.D.2.2. sformułowanie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem” zastąpiono sformułowaniem: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem.”
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06