OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/108/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi T.W.

Uchwała Nr XIV/108/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi T.W.

Numer uchwały: 108
Numer sesji: XIV
Rok: 2012Uchwała Nr XIV/108/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi T.W.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwała co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu skargi T.W. z dnia 9 stycznia 2012 roku przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 20 stycznia 2012 roku Rada Gminy Włoszakowice uznaje skargę za bezzasadną.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórUzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/108/2012
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lutego 2012 r.

Rada Gminy po zapoznaniu się ze skargą skierowaną do Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. na działalność Wójta Gminy Włoszakowice stwierdza co następuje:

W skardze z dnia 9 stycznia 2012 r. T.W. zarzuca Wójtowi Gminy Włoszakowice naruszenie praworządności, biurokratyczne oraz przewlekłe załatwianie sprawy. Skarżący wskazał, że sprawa toczy się od 2001 roku i dotyczy zagospodarowania działki nr 89 w miejscowości Dominice. Jak twierdzi skarżący Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą nr XVII/160/2000 przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym jego działkę. Pomimo przystąpienia Wójt nie uwzględnił wniosku skarżącego o warunki zabudowy dla tej działki odmawiając w kolejnych pismach przeznaczenia działki pod zabudowę.
Jak ustaliła Rada Gminy Włoszakowice w dniu 28 grudnia 2000 r. Rada podjęła Uchwałę Nr XVII/160/2000 w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmiany do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w miejscowości Dominice, w tym dla działki skarżącego. W toku uzgadniania projektu planu dla tego obszaru Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego negatywnie zaopiniował możliwość zabudowy na terenie lasów. Stąd też nie dokonano wyłączenia z produkcji leśnej obszaru działek o numerach: 89, 88/1, 88/2, 88/3 i 88/4. Na etapie konsultacji protest do takich zapisów planu wniósł poprzednik prawny skarżącego Pan A.W. Zarzuty nie zostały uwzględnione i stały się przedmiotem postępowania sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzeczeniem z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie II SA/Po 280/04 ostatecznie oddalił skargę A.W. w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego. W dniu 29 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXIX/239/2005 Rady Gminy Włoszakowice przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, w którym dla działki nr 89 ustalono dotychczasowe przeznaczenie tj. jako las.
Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Dodatkowo co do zasady zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wspomniane przepisy dają Gminie szerokie władztwo planistyczne. Jak przyjmuje się w orzecznictwie w ramach władztwa planistycznego gmina decyduje, dla których terenów podejmie prace planistyczne mające na celu uregulowanie sposobu jego zagospodarowania w drodze planu miejscowego. Decydując się na uruchomienie procedury planistycznej gmina rozważa zasadność objęcia danego obszaru planem, uwzględniając takie okoliczności jak konieczność uporządkowania przestrzeni, powstrzymanie jej degradacji, ochrona walorów przyrodniczych, ochrona środowiska i inne (II SA/Po 14/10, wyrok wsa w Poznaniu, 2010-09-03, LEX nr 754333)

W świetle powyższego Rada Gminy Włoszakowice nie podziela zarzutów podnoszonych przez skarżącego, stąd należało uznać skargę za bezzasadną.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06