OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/111/2012 w sprawie: budżetu na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/111/2012 w sprawie: budżetu na 2012 rok

Numer uchwały: 111
Numer sesji: XIV
Rok: 2012

UCHWAŁA NR XIV/ 111 /2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 lutego 2012 roku
w sprawie: budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 2.316.725,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 301.700,00 złotych i kwotę dochodów majątkowych o 2.015.025,00 złotych.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 7.600,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.335.232,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zwiększenie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 745.852,00 złote, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.428.362,00 złote, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.614.386,00 złotych, w tym dochodów bieżących 25.210.951,00 złotych i dochodów majątkowych 5.403.435,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok określoną w § 2 Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok o 3.233.696,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) wydatki bieżące zwiększa się o 358.400,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 22.837.591,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 292.800,00 złotych i ogółem wynoszą 17.391.219,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 244.500,00 złotych i ogółem wynoszą 11.963.662,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 48.300,00 złotych i ogółem wynoszą 5.427.557,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 10.000,00 zlotych i wynoszą 1.286.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 55.600,00 złotych i ogółem wynoszą 3.852.381,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 zlotych,
e)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 280.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zwiększa się o 2.875.296,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.274.766,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.274.766,00 złotych, z czego:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.480.559,00 złotych, jak w zalączniku Nr 3 do uchwały,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 7.600,00 zlotych, co daje ogólną kwotę w wysokości 3.335.232,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 35.112.357,00 złotych, w tym wydatków bieżących 22.837.591,00 złotych i wydatków majątkowych 12.274.766,00 złotych.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 4.497.971,00 złotych, który zostanie sfinansowany:
1) przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.581.000,00 złotych,
2) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w roku ubiegłym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 290.089,00 złotych,
3) przychodami z wolnych środków uzyskanymi z roku 2011 w kwocie 626.882,00 złote.

§ 4. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów do wysokości 6.897.971,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. W ustalonych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytoerialnego w kwocie 33.800,00 złotych dokonuje się zmiany paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:

Dochody ( załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 )
1. Wprowadza się:
1) dotację celową Wojewody dla GOPS w kwocie 7.600,00 zlotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych,
2) ostatnią ratę dofinansowania Budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym w kwocie 663.127 złotych,
3) zaległą z roku 2011 ratę dotacji na dofinansowanie termomodernizacji w kwocie 82.725 złotych,
4) spodziewaną kwotę dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowy drogi Włoszakowice - Dominice w kwocie 849.193 zlote,
5) udział GZK Sp z o.o. w przebudowie drogi Włoszakowice - Dominice w kwocie 419.980 złotych,
6) zwrot podatku VAT z listopada i grudnia 2011 roku w kwocie 279.000 złotych,
7) zwrot środków biblioteki z roku 2011 w kwocie 9.100 złotych,
8) zwrot za energię zużytą przy budowie sali w kwocie 4.000 złotych,
9) odsetki podatkowe od osób prawnych w kwocie 2.000 zlotych.

Wydatki ( załącznik Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 )
1. Wprowadza się:
1) środki dla GOPS w kwocie 7.600 złotych ( wypłata zasiłków pielęgnacyjnych ),
2) środki dla GOK w kwocie 10.000 złotych na działalność bieżącą,
3) środki dla UG w kwocie 3.216.096 złotych z przeznaczeniem na:
- przebudowę drogi Włoszakowice - Dominice w kwocie 2.849.096 złotych,
- wypłatę nienależnie pobranych opłat w latach ubiegłych od podopiecznych ŚDS wraz z odsetkami 50.000 złotych,
- nieuwzględnione w projekcie elementy wynagrodzeń ( nadgodziny, nagrody, staż, regulacja ) wraz z pochodnymi 242.000 złotych,
- audyt 30.000,- złotych,
- wydatki związane z uruchomieniem sali ( zakup mebli, energii, zorganizowanie otwarcia, instalacja alarmu itp. ) 55.000 złotych.
2. Umniejsza się środki na ochronę środowiska poprzez oszczędniejsze ich wydatkowanie przy realizacji zaplanowanych zadań o kwotę 10.000 złotych wydatkowane w urzędzie.
3. W wydatkach majątkowych
- przenosi się środki w kwocie 160.000 złotych na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową do rozdziału Drogi gminne,
- wprowadza się zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 712631P Włoszakowice - Dominice w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 30 % z NPPDL w kwocie 2.849.096 zlotych,
- przenosi się z wydatków bieżących środki w wysokości 26.200 złotych na zakup wykładziny na salę.

Wynikiem wprowadzonych zmian jest wzrost deficytu o 916.971 złotych, na pokrycie czego przeznaczy się wolne środki pozostałe z roku ubiegłego oraz spłatę pożyczki przez GOK. Nie ma potrzeby zaciągania
wyższego kredytu.

Ponadto dokonuje się zmiany paragrafów w załączniku obrazującym dochody budżetu Państwa. Poprzednio wprowadzono paragrafy dotyczące adresata - Wojewody, co też nie jest błądem, aktualnie wprowadza się jednak paragrafy dotyczace realizatora - Gminy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06