OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony

Numer uchwały: 115
Numer sesji: XV
Rok: 2012UCHWAŁA Nr XV/115/2012
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości zabudowanej położonej w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 306 o powierzchni 227,32 m˛ oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Bukówcu Górnym przy ul. Wiatracznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1103/6 o powierzchni 1085 m˛, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości zabudowanej, położonej w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 306, o powierzchni 22,68 m˛, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

§ 3

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku przy “Promenadzie”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 984 o powierzchni 300 m˛, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 4

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczących nieruchomości gruntowych, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 639/2 i 638/46, o łącznej powierzchni 529 m˛, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 5

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczących nieruchomości gruntowych, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 640/1, 639/3, 638/7, 638/26, 638/47, o łącznej powierzchni 25200 m˛ , na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
§ 6

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczących części nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dworcowej, oznaczonych numerem ewidencyjnym działki 103/16 o powierzchni 50 m˛, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 7

Szczegółowe oznaczenia gruntów, o którym mowa w § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, zawierają mapy stanowiące załączniki do uchwały kolejno oznaczone numerami od 1 do 6.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XV/115/2012
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 marca 2012r.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Rada Gminy Włoszakowice nie ustaliła zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Akt taki musiałby mieć charakter prawa miejscowego. Brak ustalonych zasad nakazuje uzyskanie przez wójta każdorazowo zgody rady na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
W związku z podjętymi czynnościami zmierzającemu do powstania w miejscowości Bukówiec Górny stowarzyszenia, zajmującego się ochroną dóbr kultury, proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 306 (izba regionalna), 1103/6 (zabytkowy wiatrak) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, złożonego przez Pana Ryszarda Turkowskiego, który na podstawie umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat były dzierżawcą nieruchomości, proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, złożonego przez Panią Alinę Mądrzak i Małgorzatę Dąbrowską - MAAL Sp.C., które na podstawie umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat były dzierżawcą nieruchomości, proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, złożonego przez Pana Henryka Jagodzika, który na podstawie umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat były dzierżawcą nieruchomości, proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, złożonego przez przedsiębiorstwo P.P.H.U. Paweł John, które na podstawie umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat były dzierżawcą nieruchomości, proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, złożonego przez Pana Przemysława Bąka, który na podstawie umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat były dzierżawcą nieruchomości, proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Gminy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2012-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06